Важно Важно

На вниманието на производителите на енергия от възобновяеми източници, чиито обекти са присъединени към преносната електрическа мрежа, собственост на „ЕСО” ЕАД


Предвид официално потвърждение от „ЕСО” ЕАД, че издаваните от оператора „справки за измерена електрическа енергия” удостоверяват реални стойности на произведената електрическа енергия, измерени от средствата за търговско мерене, АУЕР ще приема тези справки като официален документ, при спазване на нормативното изискване същият да бъде двустранно подписан. При електронно подписан от страна на „ЕСО” ЕАД документ, производителят потвърждава това писмено.

На вниманието на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

На вниманието на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

От 25.03.2014 година е в сила Наредба № РД-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежа­щи на вписване в регистрите на ли­цата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефек­тивност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за при­добиване на квалификация и необходи­мите технически средства за извърш­ване на дейностите по обследване и сертифициране.

Необходими документи при представяне на обследване за енергийна ефективност на ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ

Необходими документи при представяне на обследване за енергийна ефективност на ПРЕДПРИЯТИЯ/ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ/СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ


Съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № Е-РД-04-05/08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, собственикът на предприятието/промишлената система/системата за външно изкуствено осветление представя в АУЕР с придружително писмо следните документи:
1.    Резюме на доклад от обследване за енергийна ефективност:
на хартиен носител (заверено копие) и на електронен носител.
Приложение 2 към Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г. – за предприятие/промишлена система
Приложение 3 към Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г. – за система за външно изкуствено осветление
2.    Протокол за приемане на резултатите от обследването по чл. 18, ал. 1 от Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г.:
на хартиен носител (заверено копие).
Приложение 4 към Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г.
3.    Декларация за липса на обстоятелства по чл. 59, ал. 2 и 4 от ЗЕЕ:
на хартиен носител (оригинал).
Приложение 5 към Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г.

Изброените документи се представят в 14-дневен срок от датата на подписване на протокола за приемане на резултатите от обследването.