Важно Важно

Относно: такси преведени по закрита банкова сметка

Считано от 01.06.2015г. БНБ ще връща всички такси, преведени по закритата сметка с IBAN BG77 BNBG 9661 3100 1496 01  с титуляр АУЕР. АУЕР няма да разглежда заявления, към които е приложен документ за внесена такса по сметка с IBAN BG77 BNBG 9661 3100 1496 01.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И КУПУВАЧИТЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА, ИНФОРМИРАМЕ ВИ ЗА СЛЕДНОТО :


I.    След внасянето на изменение в разпоредбата на чл. 31, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 29 от 10.04.2012 г.), издаването и прехвърлянето на гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници не е обвързано с плащането на преференциална цена за изкупуване на този вид енергия.
II.    Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 2  и чл. 11 от Наредба № РД-16-1117/14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергия от възобновяеми източници, в качеството Ви на страни по сделки за покупко-продажба на енергия от възобновяеми източници, сте задължени да предприемете съответните действия по прехвърляне на издадените гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници. Тези действия следва да бъдат предприети в срок до два календарни месеца след месеца, в който енергията е произведена.
III.    В изпълнение на разпоредбата на чл. 11 от Наредба № РД-16-1117/ 14.10.2011 г. заявлението за прехвърляне се подава от страна по сделката за покупко-продажба на енергията, за производството на която е издадена гаранцията. За целта следва да бъдат подадени заявления за прехвърляне на гаранции за произход, придружени с необходимите документи.
IV.    При неизпълнение на задължението си подлежите на санкции съгласно чл. 64, ал. 1 (глоба от 300 до 3000 лв. или имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв.) от Закона за енергията от възобновяеми източници.

На 11.12.2014 г. в сградата на МЕ се проведе Семинар по проект на ЕБВР "Насърчаване прилагането на EnPC/ESCO договори

На 11.12.2014 г. в сградата на МЕ се проведе семинар за представяне на тръжната документация, методиката за отчитане на гарантирания резултат и методиката за оценка по проект на ЕБВР "Насърчаване прилагането на EnPC/ESCO договори (договори за енергоспестявне с гарантиран резултат) за публичния сектор в България.

Емоционалната и интензивна дискусия показа от една страна, че съществуват бариери на пазара за ДГР, които пречат и спират по-широкото прилагане на този модел, а от друга страна показа и големият интерес от страна на частният сектор.

Презентация

Списък на участниците

На вниманието на производителите на енергия от възобновяеми източници, чиито обекти са присъединени към преносната електрическа мрежа, собственост на „ЕСО” ЕАД


Предвид официално потвърждение от „ЕСО” ЕАД, че издаваните от оператора „справки за измерена електрическа енергия” удостоверяват реални стойности на произведената електрическа енергия, измерени от средствата за търговско мерене, АУЕР ще приема тези справки като официален документ, при спазване на нормативното изискване същият да бъде двустранно подписан. При електронно подписан от страна на „ЕСО” ЕАД документ, производителят потвърждава това писмено.

На вниманието на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

На вниманието на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

От 25.03.2014 година е в сила Наредба № РД-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежа­щи на вписване в регистрите на ли­цата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефек­тивност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за при­добиване на квалификация и необходи­мите технически средства за извърш­ване на дейностите по обследване и сертифициране.

Необходими документи при представяне на обследване за енергийна ефективност на ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ

Необходими документи при представяне на обследване за енергийна ефективност на ПРЕДПРИЯТИЯ/ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ/СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ


Съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № Е-РД-04-05/08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, собственикът на предприятието/промишлената система/системата за външно изкуствено осветление представя в АУЕР с придружително писмо следните документи:
1.    Резюме на доклад от обследване за енергийна ефективност:
на хартиен носител (заверено копие) и на електронен носител.
Приложение 2 към Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г. – за предприятие/промишлена система
Приложение 3 към Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г. – за система за външно изкуствено осветление
2.    Протокол за приемане на резултатите от обследването по чл. 18, ал. 1 от Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г.:
на хартиен носител (заверено копие).
Приложение 4 към Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г.
3.    Декларация за липса на обстоятелства по чл. 59, ал. 2 и 4 от ЗЕЕ:
на хартиен носител (оригинал).
Приложение 5 към Наредба №Е-РД-04-05/08.09.2016 г.

Изброените документи се представят в 14-дневен срок от датата на подписване на протокола за приемане на резултатите от обследването.