Важно Важно

ДО КОНСУЛТАНТИТЕ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ЧЛ. 44 АЛ. 1 И 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КЛЮЧ

за ползване на новия софтуер за изчисляване на енергийните характеристики на сгради, разработен по проект „BG161PO003-4.3.03 „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Редът за получаване на ключ е следният:

От интернет страницата на АУЕР избирате Меню „Електронни услуги“,
след което избирате „За подаване по електронен път на искания за вписване, пререгистрация, вписване на промени в обстоятелствата, заличаване и издаване на дубликат на удостоверение - регистри по чл. 44, ал.1 и по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. За предоставяне на информация от вписаните в регистрите лица за извършените от тях дейности през предходната година натиснете ТУК .

В Главното меню на отворения екран намирате „Софтуер за ЕХ на сграда“.

Инсталирате продукта на компютъра, системата генерира код.

Изпращате трите си имена, получения код и номера на Удостоверението за професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради на следния електронен адрес:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

С обратен имейл ще получите ключ за активация на продукта..

На вниманието на производителите на енергия от ВИ с инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW

На вниманието на производителите на енергия от ВИ с инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW

Уважаеми производители,

във връзка с направените промени на Закона за енергетиката, всички производители с инсталирана мощност от 4 MW и над 4 MW на които енергията ще се изкупува по договори за компенсиране с премии, следва от първи август 2018г. да заявят в АУЕР със заявление издаване и прехвърляне на гаранциите. Прехвърлянето на гаранциите трябва да бъде направено по партида на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (СЕС), което е условие за получаването на премия за компенсация. Прехвърлянето на гаранциите за произход на енергия произведена от ВИ на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е до достигане на нетното специфично производство. Гаранциите за произход след нетното специфично производство, производител няма задължение да прехвърля на Фонд „СЕС“. Тези гаранции могат да бъдат прехвърлени съгласно заявеното от производителя желание.

Поради необходимостта информацията да постъпи във Фонд „СЕС“ до 20-то число на месеца в който е подадено заявлението и необходимостта от технологично време за обработка на заявлението, е необходимо то да постъпи най – късно до 17-то число в АУЕР.

Производители подаващи заявление по електронен път с електронен подпис ще могат да избират от менюто гаранциите да бъдат прехвърлени на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Производители подаващи заявление на хартия носител следва в точка 13 от заявлението да посочат прехвърлянето да бъде направено на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ на основание параграф 68, ал.6 от ЗИДЗЕ.

При необходимост от допълнителна информация по процеса за издаване на гаранции за произход на енергия от ВИ можете да получите на телефон: 02/915 40 13

 

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ – търговци с горива и енергия: Утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г.

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ – търговци с горива и енергия: Утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г.


С Протоколно решение на Министерски съвет № 27 от 11 юли 2018 г. беше утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г.

Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г.

 

На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ – търговци с горива и енергия: Утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2017 г.

С решение на Министерски съвет № 796 от 20.12.2017 г. беше утвърден поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2017 г. Списъкът е приложение на Националния план за действие по енергийна ефективност (актуализация 2017 г.), утвърден със същото решение.

Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2017 г.