Относно: такси преведени по закрита банкова сметка

Считано от 01.06.2015г. БНБ ще връща всички такси, преведени по закритата сметка с IBAN BG77 BNBG 9661 3100 1496 01  с титуляр АУЕР. АУЕР няма да разглежда заявления, към които е приложен документ за внесена такса по сметка с IBAN BG77 BNBG 9661 3100 1496 01.