Относно промяна на банковата сметка на АУЕР за превод на държавни такси, глоби и санкции:

Банкова сметка на АУЕР за превод на държавни такси, глоби и санкции,
считано от 22.01.2015г.:
IBAN : BG08 BNBG 9661 3100 1425 01
BIC : BNBGBGSD
Българска народна банка
София, пл. "Александър I"