На вниманието на производителите на енергия от възобновяеми източници, чиито обекти са присъединени към преносната електрическа мрежа, собственост на „ЕСО” ЕАД


Предвид официално потвърждение от „ЕСО” ЕАД, че издаваните от оператора „справки за измерена електрическа енергия” удостоверяват реални стойности на произведената електрическа енергия, измерени от средствата за търговско мерене, АУЕР ще приема тези справки като официален документ, при спазване на нормативното изискване същият да бъде двустранно подписан. При електронно подписан от страна на „ЕСО” ЕАД документ, производителят потвърждава това писмено.