Промяна в насоките за кандидатстване по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“

Министерството на енергетиката, в качеството си на Програмен оператор по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г., удължава сроковете по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, както следва:
1. Доклади от обследване за енергийна ефективност се подават в АУЕР не по-късно от 17:00 часа на 07 февруари 2020 г.
2. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 20 март 2020 г.
ВАЖНО! Всички кандидати, подали доклади от обследване за енергийна ефективност в АУЕР до датата 23 януари 2020 г., могат да ревизират подадените от тях документи в удължения срок.