На вниманието на производителите на енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 30 kW включително.

Уважаеми производители,

във връзка с  промени в Закона за енергетиката, (§ 37 от преходните и заключителни разпоредби ДВ, бр.41 от 21 май 2019г,).  Ви уведомяваме , че не е необходимо да  подавате  тримесечна справка (прилoжение 1, Наредба №РД-16-558 от 8.05.2012г. ) за количеството произведена енергия  от ВИ.

Информацията ще се подава на годишни периоди – до 31януари на следващата календарна година.