На вниманието на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – търговци с горива и енергия

Проект на поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2019 г., 15.03.2019 г.

Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и Наредбата по чл. 18, ал. 1 от него.

При определянето на индивидуалните годишни цели на задължените лица е взета предвид изчислената годишна стойност на енергийните спестявания по схемата за задължения, посочена в Наредбата по чл. 18, ал. 1 от ЗЕЕ и оценката на енергийни спестявания от алтернативната мярка през 2019 г. - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Задължените лица следва да имат предвид, че неизпълнението на целите им през предходната 2017 г. и 2018 г., утвърдени от Министерски съвет, се добавят кумулативно към целта им през 2019 г. и спестяванията, които се очакват от тези задължени лица през текущата година надвишават определената годишна цел в настоящия списък. Задължените лица, които уведомиха АУЕР за предоставена информация към кметовете на общини към 01 март 2019 г. по реда на чл. 63, ал. 5 от ЗЕЕ, ползват намаление на определената им индивидуална годишна цел с едно на сто, съгласно разпоредбите на чл. 17 от ЗЕЕ. Актуализирана информация за степента на изпълнението на индивидуалните задължения на търговците с енергия и кумулативната цел на лицата с неизпълнение през предходните години ще бъде приложение на Годишния отчет за изпълнението на Националния план за действие по енергийна ефективност. Процесът на доказване на енергийните спестявания, постигнати от задължените лица, чрез издаване на удостоверения, е текущ и актуална информация за изпълнението на индивидуалните кумулативни задължения ще бъде поддържана на Интернет страницата на АУЕР.