ДО ЗАЯВИТЕЛИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Има НОВ ОБРАЗЕЦ на Заявление за издаване на удостоверения за енергийни спестявания в сила от 19.02.2019 г., съгласно Заповед № РД-04-44/19.02.2019 г.