Важно Важно

До фирмите извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране

Проект на резюме и автоматично попълващ се сертификат - Резюме V.2

Необходимо е да се разрешат "Макросите"

Презентации и примери от представянето на Наредба № РД-02-20-3 / 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради проведено на 28 и 29 ноември в Дома на науката и техниката.

Презентация на Наредбата

Примери

Презентазия на Сертификати за сгради

До фирмите извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради (лицата вписани в публичните регистри по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност)

Уважаеми одитори,

Препоръчваме, считано от 18.11.2022 г., да не издавате и внасяте в Агенция за устойчиво енергийно развитие документи от обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, защото е в сила Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (НАРЕДБАТА), поради което Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради не отговаря на изискванията на новите норми, включително класификацията на енергопотреблението на сградите.

Ще бъдем принудени да ви върнем документите за привеждане в съответствие с изискванията на НАРЕДБАТА.

Очаквайте в близките дни публикуването за обществено обсъждане на  приведената в съответствие Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

Дискусионна среща за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и отчитане на енергийни спестявания от търговците с течни горива, 31 май, Гранд хотел София

Дискусионна среща за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и отчитане на енергийни спестявания от търговците с течни горива, 31 май, Гранд хотел София

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), съвместно с Българска петролна и газова асоциация (БПГА), организира дискусионна среща за разясняване на спецификите при изпълнение и отчитане на индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица по Закона за енергийна ефективност – търговци с течни горива. По време на срещата ще бъдат обсъдени затрудненията, които задължените лица срещат при изпълнение и отчитане на индивидуалните си цели за енергийни спестявания. Също така ще бъдат разяснени спецификите на прилагане на специализираните методики за оценка на енергийни спестявания, необходимите документи и срокове за отчитане.

 Срещата ще се проведе на 31.05.2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в Гранд хотел София.

За участие в срещата е необходима предварителна регистрация до 30 май на eлектронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел. 02 915 40 24.

 

На вниманието на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – търговци с горива и енергия

Поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2022 г., утвърден със заповед на Министъра на енергетиката № Е-РД-16-195/29.03.2022 г.

Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и в съответствие с Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030.

Задължените лица, които уведомиха АУЕР за предоставена информация към кметовете на общини към 15 февруари 2022 г. по реда на чл. 63, ал. 10 от ЗЕЕ, ползват намаление на определената им индивидуална годишна цел с едно на сто, съгласно разпоредбите на чл. 17 от ЗЕЕ.

Актуална информация за текущия напредък по изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица може да бъде намерена на Интернет страницата на АУЕР в Регистър на задължените лица.

Подаване на информационна форма за изпълнение на индивидуални цели на търговците с енергия през 2021 г.

Напомняме на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ, че съгласно чл. 63 от ЗЕЕ следва да подадат информационна форма за изпълнението на индивидуалната цел за енергийни спестявания през 2021 г. в срок до 1 март 2022 г. Подаването на информационната форма е задължително, дори в случай на нулево изпълнение на задълженията. Неподаването на информация в законовия срок подлежи на санкция. Образецът на информационната форма може да бъде намерен на Интернет страницата на АУЕР в рубрика Документи/Форми за отчет. За подаване на информационната форма можете да използвате и портала за електронни услуги на АУЕР на адрес: https://portal.seea.government.bg/.

На вниманието на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ относно доказване на енергийни спестявания за 2021 г.:

Във връзка с наближаващия краен срок за подаване на годишна информация за изпълнението на определените Ви индивидуални цели за енергийни спестявания през предходната 2021 г. – 1 март 2022 г., напомняме Ви, че енергийни спестявания от мерки за повишаване на енергийната ефективност, приложени до 31.12.2020 г., НЕ МОГАТ да бъдат използвани за доказване на индивидуалната Ви годишна цел за енергийни спестявания за 2021 г.

Публикувана форма за годишна информация за изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на търговците с енергия

 

Уважаеми потребители,

 

Публикувана е нова форма за предоставяне на годишна информация за изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на търговците с енергия, съгласно чл. 63, ал. 8 от ЗЕЕ

Формата е публикувана в рубрика Форми за отчет тук

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИРМИТЕ ИЗВЪРШВАЩИ ОБСЛЕДВАНИЯ

Напомняме на фирмите извършващи обследване за енергийна ефективност – лицата вписани в регистрите по чл. 44, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) за задължението им съгласно чл. 46, ал. 1, чл. 55, ал. 1 и чл. 58, ал. 1 от ЗЕЕ да подадат в АУЕР в срок до 31 януари 2022 г. списък на извършените от тях дейности по чл. 43, ал. 1 и/или 2, чл. 57, ал. 1 от ЗЕЕ през 2021 година.

Информацията може да се представи чрез портала за електронни услуги, който се намира на:

https://portal.seea.government.bg/bg/Services/GetApplicationTypesByModuleId?moduleId=2

или на хартиен и електронен носител в деловодството на АУЕР.

На електронния носител документът трябва да бъде записан във формат в Excel, като не се променя образеца, за автоматично изтегляне на данните от него.

Подаването на списъка не се извършва чрез електронната поща!

Образец на списъка и указания за попълването му се намират на следния линк:

https://www.seea.government.bg/documents/list.xls

В случай, че през 2021 г. не са извършвани гореописаните дейности, следва да се представи уведомително писмо в АУЕР, като се спази крайния срок.

На вниманието на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗИД на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обнародван в Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2021 г. – търговци с горива и енергия

На вниманието на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗИД на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обнародван в Държавен вестник, брой 21 от 12.03.2021 г. – търговци с горива и енергия: Поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2021 г., утвърден със заповед на Министъра на енергетиката № Е-РД-16-216/07.04.2021 г.
Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и в съответствие с Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030.
Задължените лица, които уведомиха АУЕР за предоставена информация към кметовете на общини към 15 февруари 2021 г. по реда на чл. 63, ал. 10 от ЗИД на ЗЕЕ, ползват намаление на определената им индивидуална годишна цел с едно на сто, съгласно разпоредбите на чл. 17 от ЗЕЕ.
Актуална информация за текущия напредък по изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица може да бъде намерена на Интернет страницата на АУЕР в Регистър на задължените лица.