Важно Важно

Поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2023 г., утвърден със заповед на Министъра на енергетиката № Е-РД-16-183/31.03.2023 г.

На вниманието на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) – търговци с горива и енергия: Поименен списък на задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2023 г., утвърден със заповед на Министъра на енергетиката № Е-РД-16-183/31.03.2023 г.

Индивидуалните цели са определени в съответствие с разпоредбите на Закона за енергийна ефективност и в съответствие с Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030.

Задължените лица, които уведомиха АУЕР за предоставена информация към кметовете на общини към 15 февруари 2023 г. по реда на чл. 63, ал. 10 от ЗЕЕ, ползват намаление на определената им индивидуална годишна цел с едно на сто, съгласно разпоредбите на чл. 17 от ЗЕЕ.

Актуална информация за текущия напредък по изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица може да бъде намерена на Интернет страницата на АУЕР в Регистър на задължените лица.

 

На вниманието на задължените лица – търговци с течни горива: Изпълнение на краткосрочни мерки за енергийни спестявания

Във връзка с широкото използване на мярка „използване на горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене“ за доказване на изпълнението на индивидуални цели за енергийни спестявания през предходната отчетна година – 2021 г., за доказване на изпълнението на индивидуалните Ви цели през 2022 г. молим да имате предвид следното:

1. Мярката е с полезен живот 1 год.
   2. Реализираните енергийни спестявания, доказани през 2021 г. чрез използване на краткосрочни мерки, не съществуват през 2022 г.
   3. Поради кумулативния характер на задължението Ви към 1 март 2023 г. е необходимо да докажете реализирането на нови енергийни спестявания в размер на:
(индивидуалната Ви цел през 2021 г.) + (индивидуалната Ви цел през 2022 г.)

Пример за изчисление на размера на енергийните спестявания, който следва да бъде отчетен към 1 март 2023 г.:

Ако индивидуалната Ви цел през 2021 г. е била 5 MWh и нейното изпълнение е постигнато чрез прилагането на мярка „използване на горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене“, а през 2022 г. задължението Ви е 4 MWh, то към 1 март 2023 г. трябва да докажете енергийни спестявания от НОВИ мерки (изпълнени през 2022 г.) в размер на:

5 + 4 = 9 MWh

Постигнати енергийни спестявания по тази мярка, постигнати през 2021 г. НЕ МОГАТ да бъдат отчитани за изпълнение на целта Ви през 2022 г. Пълният размер на кумулативните спестявания (в примера равни на 9 MWh) следва да бъде доказан чрез изпълнение на мерки САМО през отчетната 2022 г.

Илюстративен пример на кумулативния характер на задълженията за енергийни спестявания:

Размер на енергийните спестявания, необходим за доказване на индивидуална цел от изпълнение на КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ за енергийни спестявания (полезен живот 1 год.)

Илюстративен пример на кумулативния характер на задълженията за енергийни спестявания в случай, че задълженото лице не изпълнява текущо годишната си цел за енергийни спестявания:

  

ЗЛ – задължено лице

До фирмите извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране

Проект на резюме и автоматично попълващ се сертификат - Резюме V.2

Необходимо е да се разрешат "Макросите"

Презентации и примери от представянето на Наредба № РД-02-20-3 / 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради проведено на 28 и 29 ноември в Дома на науката и техниката.

Презентация на Наредбата

Примери

Презентазия на Сертификати за сгради

До фирмите извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради (лицата вписани в публичните регистри по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност)

Уважаеми одитори,

Препоръчваме, считано от 18.11.2022 г., да не издавате и внасяте в Агенция за устойчиво енергийно развитие документи от обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, защото е в сила Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради (НАРЕДБАТА), поради което Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради не отговаря на изискванията на новите норми, включително класификацията на енергопотреблението на сградите.

Ще бъдем принудени да ви върнем документите за привеждане в съответствие с изискванията на НАРЕДБАТА.

Очаквайте в близките дни публикуването за обществено обсъждане на  приведената в съответствие Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

Дискусионна среща за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и отчитане на енергийни спестявания от търговците с течни горива, 31 май, Гранд хотел София

Дискусионна среща за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и отчитане на енергийни спестявания от търговците с течни горива, 31 май, Гранд хотел София

Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), съвместно с Българска петролна и газова асоциация (БПГА), организира дискусионна среща за разясняване на спецификите при изпълнение и отчитане на индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица по Закона за енергийна ефективност – търговци с течни горива. По време на срещата ще бъдат обсъдени затрудненията, които задължените лица срещат при изпълнение и отчитане на индивидуалните си цели за енергийни спестявания. Също така ще бъдат разяснени спецификите на прилагане на специализираните методики за оценка на енергийни спестявания, необходимите документи и срокове за отчитане.

 Срещата ще се проведе на 31.05.2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в Гранд хотел София.

За участие в срещата е необходима предварителна регистрация до 30 май на eлектронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел. 02 915 40 24.