Списъци

 

Списък на притежателите на активни удостоверения за енергийни спестявания, съгласно чл. 75, ал. 3, т.2 от ЗЕЕ, дали съгласие за публикуване

Национална система за енергийна ефективност - сертифицирани сгради

Поименни списъци на задължените лица по ЗЕЕ и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания:


Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2018 г.

Списъкът е изготвен от АУЕР в съответствие с изискванията на Закон за енергийна ефективност заедно с Годишния отчет за изпълнението на Национален план за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ) през 2017 г. Годишният отчет на НПДЕЕ, както и списъка към него са утвърдени с Протоколно решение на Министерски съвет № 27 от 11 юли 2018 г.
Индивидуалните цели на задължените лица са определени въз основа на декларираните от тях продажби на енергия към краен потребител през предходната година, като за 2018 г. целите са намалени с оценката на енергийните спестявания на алтернативната мярка - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Таблица 3.1.1-7 от НПДЕЕ актуализация 2017). Индивидуалните цели на лицата в списъка са съобразени с кумулативния характер на задължението, като общата цел на всяко лице за 2018 г. отразява кумулативно неизпълнението на индивидуалната му цел през 2017 г. (също утвърдена от МС).

Данните за изпълнението, респективно неизпълнението, на индивидуалните цели на задължените лица през 2017 г. са актуални към 30 март 2018 г. Процесът на доказване на енергийните спестявания, постигнати от задължените лица, чрез издаване на удостоверения, е текущ. Във връзка с това данните за реалното и доказано чрез удостоверения за енергийни спестявания изпълнение на Националната схема за задължения ще се променят в зависимост от процеса на доказване на спестяванията от задължените лица и ще бъдат актуализирани текущо. Актуална информация за изпълнението на индивидуалните задължения на търговците с енергия ще бъде публикувана на Интернет страницата на АУЕР.

 

Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2019 г.

Списъкът е изготвен от АУЕР в съответствие с изискванията на Закон за енергийна ефективност заедно с Годишния отчет за изпълнението на Национален план за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ) през 2018 г. Годишният отчет на НПДЕЕ, както и списъка към него са утвърдени с Протокол на Министерски съвет № 43 от 23 октомври 2019 г.

Индивидуалните цели на задължените лица са определени въз основа на декларираните от тях продажби на енергия към краен потребител през предходната година, като за 2019 г. целите са намалени с оценката на енергийните спестявания на алтернативната мярка - Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Таблица 3.1.1-7 от НПДЕЕ актуализация 2017).

В допълнение на това с горепосочения Годишен отчет на НПДЕЕ през 2019 г. бяха въведени допълнителни алтернативни мерки:

- Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - Процедура BGI6RFOP002 - 3.002 Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"

- Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. - програмна област „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

 Действието на всички алтернативни мерки води до намаляване на годишната цел на задължените лица за 2019 г. с над 45%.

Индивидуалните цели на лицата в списъка са съобразени с кумулативния характер на задължението, като общата цел на всяко лице за 2019 г. отразява кумулативно неизпълнението на индивидуалната му цел през предходните години (също утвърдени от МС).

Данните за изпълнението, респективно неизпълнението, на индивидуалните цели на задължените лица до момента, утвърдени като приложение на Годишния отчет на НПДЕЕ, са актуални към 30 март 2019 г. Процесът на доказване на енергийните спестявания, постигнати от задължените лица, чрез издаване на удостоверения, е текущ. Във връзка с това данните за реалното и доказано чрез удостоверения за енергийни спестявания изпълнение на Националната схема за задължения се променят текущо в зависимост от процеса на доказване на спестяванията от задължените лица.

Напредък по изпълнението на индивидуалните цели на задължените лица за периода 2017-2019 г. (към 27.03.2020 г.) - Приложение 4 към Годишен отчет за изпълнението на НПДЕЕ през 2019 г.

Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2020 г.

Списъкът е изготвен от АУЕР в съответствие с изискванията на Закон за енергийна ефективност заедно с Годишния отчет за изпълнението на Национален план за действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ) през 2019 г. Годишният отчет на НПДЕЕ, както и списъка към него, са утвърдени с Протокол от заседание на Министерски съвет № 43 от 22 юли 2020 г.
При определянето на индивидуалните годишни цели на задължените лица е взета предвид изчислената годишна стойност на енергийните спестявания по схемата за задължения, посочена в Наредбата по чл. 18, ал. 1 от ЗЕЕ и оценката на енергийни спестявания от алтернативните мерки през 2020 г.
- Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
- Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - Процедура BGI6RFOP002 - 3.002 Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия"
- Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. - програмна област „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“
Индивидуалните цели на задължените лица за периода 2017-2019 г. се съдържат в утвърдените от Министерски съвет списъци за съответните години, които могат да бъдат намерени в рубрика „Списъци“.
Задължените лица, които уведомиха АУЕР за предоставена информация към кметовете на общини към 01 март 2020 г. по реда на чл. 63, ал. 5 от ЗЕЕ, ползват намаление на определената им индивидуална годишна цел с едно на сто, съгласно разпоредбите на чл. 17 от ЗЕЕ.

 


Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермалнисистеми

Списък на сгради държавна собственост, използвани от държавната администрация, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 4 от ЗЕЕ, актуален към 01.01.2017 г


Общински програми за енергийна ефективност по чл. 12, ал. 2 от ЗЕЕ и общински програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива по чл. 9 от ЗЕВИ