Дейности за информация и публичност пo проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ” по ОПАК 2007-2013

Публична покана с предмет:

„Дейности за информация и публичност пo проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:30 ч. на 10.10.2014 г.

Публична покана

Документация за участие

На 13.10.2014 г. (понеделник) от 10,00 часа в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37 ( вход откъм ул. „Сердика” №11), ет. 2, зала 3  ще започне работа комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените  оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по Закона за обществените поръчки с предмет: „Дейности за информация и публичност пo проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на АУЕР.

Протокол - 21.10.2014 г. -

Договор - 04.12.2014 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП - към 01.01.2015 г. -

Информация по чл.22б, ал.2 т. 14 и т. 16 от ЗОП – към 02.12.2015г. Публичност структура АУЕР - плащане

Информация по чл.22б, ал.2 т. 14 и т. 16 от ЗОП – към 02.12.2015г.


На 11.11.2015г. по обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Дейности за инфорчация и публичност по проект "Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ" по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" е извършено окончателно плащане в размер на 1078,80 лв. на основание фактура № 1077/04.11.2015г. и е върната гаранцията за изпълнение в размер на 79,88 лв. на "Реклама Консулт" ЕООД.