Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП – към 02.12.2015г.

На 04.11.2015г. по открита процедура с предмет: „Дейност 1: Специализирано обучение относно изчисляване на оптимални разходи на енергия и на енергийните характеристики на сгради; Дейност 2: Специализирано обучение относно комбинирано високоефективно производство на енергия; Дейност 3: Специализирано обучение относно осъществяването на контрол от административно-наказващи органи по проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е извършено междинно плащане в размер на 54 336,00 лв. на "Обединение Специализирано обучение" на основание фактури с №№ 2/25.08.2015г. и 3/25.08.2015г.