Информация по чл.22б, ал.2 т. 14 и т. 16 от ЗОП – към 02.12.2015г.


На 11.11.2015г. по обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Дейности за инфорчация и публичност по проект "Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ" по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" е извършено окончателно плащане в размер на 1078,80 лв. на основание фактура № 1077/04.11.2015г. и е върната гаранцията за изпълнение в размер на 79,88 лв. на "Реклама Консулт" ЕООД.