Информация по чл.22б, ал.2 т. 16 от ЗОП – към 02.12.2015г.

На 11.11.2015г. по обществена поръчка с предмет "Анализ и оптимизиране на структурата на АУЕР, разработване на стратегия за организационно развитие и обучение по проект "Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ" по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" е върната гаранция за изпълнение в размер на 6 400 лв. на на "Административни управленски системи" ДЗЗД