Информация по чл.22б, ал.2 т.16 от ЗОП – към 31.08.2015г.

28.08.2015г. на основание чл.9, ал.3 от договор № 13/10.06.2014г. – освободена гаранция за изпълнение в размер на 480,00 лв.