Информация по чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП – 01.04.2015- 30.04.2015г.

Освободени гаранции за участие:
Обособена позиция № 1:
07.04.2015г., чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – „ВИФИ БЪЛГАРИЯ”ЕООД; „ИНТЕРТЕК ВА”ЕООД
Обособена позиция № 2:
07.04.2015г.: чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП – ВИФИ БЪЛГАРИЯ”ЕООД ; „РУВЕКС” АД