Проект „ODYSSEE-MURE, инструмент за оценка на политиката по енергийна ефективност подпомагащ вземането на решения“


Проект “ODYSSEE-MURE, инструмент за подпомагане оценката на политиката по енергийна ефективност“ стартира на 1 февруари 2016 година, финансира се по програма Horizon2020 и е с продължителност 30 месеца. 33 партньори от 28 страни участват в проекта ODYSSEE-MURE - обикновено национални агенции за енергийна ефективност и представители на Европейската мрежа на агенциите за енергийна ефективност. В България проекта се изпълнява от АУЕР, като той е продължение на поредица предшестващи проекти, в които АУЕР също участва.
В рамките на тези проекти беше създадена база данни ODYSSEE за индикатори за енергийна ефективност, която се използва като инструмент за оценка на политиката по енергийна ефективност и за оценка на енергийните спестявания по метода „отгоре-надолу”, както и база данни MURE за политики и мерки по енергийна ефективност във всички страни-членки на Европейския съюз и Норвегия.
Общата цел на проекта е да се осигури цялостен мониторинг на потреблението на енергия и състоянието на енергийната ефективност, както и оценка на политиките по енергийна ефективност, ефективност по сектори за страните от ЕС и Норвегия.


За повече информация: https://www.odyssee-mure.eu/

 Odyssee база данни
Индикатори за енергийна ефективност

Mure база данни
Политики и мерки по енергийна ефективност