Проект „Повишаване квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията ”


 Наименование на проекта: „Повишаване  на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно  и ефикасно изпълнение на задълженията”.
Финансиране: Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси””, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.


Обща цел на проекта: Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Специфични цели на проекта:
•    Придобиване на теоретични знания и практически умения относно изчисляване на оптимални разходи на енергия и на енергийните характеристики на сгради;
•    Придобиване на теоретични знания и практически умения относно комбинирано високоефективно производство на енергия, начини на отчитане на произведената енергия от ВИ и осъществяването на контрол;
•    Придобиване на теоретични знания и практически умения за осъществяването на контрол от административно-наказващи органи.
Целеви групи:
•    Администрацията на АУЕР.
Дейности по проекта:
Дейност 1: Специализирано обучение относно изчисляване на оптимални разходи на енергия и на енергийните характеристики на сгради;
Дейност 2: Специализирано обучение относно комбинирано високо ефективно производство на енергия;
Дейност 3: Специализирано обучение относно осъществяването на контрол от административно- наказващи органи;
Дейност 4: Информация и публичност;
Дейност 5: Управление на проекта;
Дейност 6: Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП Управление на проекта;

Срок за изпълнение: 12 месеца.
На 12.03.2015 г. се проведе конференция за представяне на проекта.

На 08.09.2015 г. се проведе заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта – информация и презентация