Проект „Съгласувателни действия по прилагане на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите – EPBD III“


    От 2004 година Европейската Комисия стартира проект за съгласувани действия по внедряването на Директива 2002/91/ЕК относно енергийните характеристики на сградите. В проекта от българска страна бе номинирана да участва АЕЕ. Участието на АЕЕ ускори въвеждането на тази Директива в нашето законодателство.
    Приемането на Директива 2010/31/ЕС постави нови задачи пред държавите-членки на ЕС за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Това наложи продължаването на горе цитирания проект по програма „Интелигентна енергия за Европа“ под наименованието „Съгласувани действия по прилагане на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите – EPBD III“. Проектът стартира на 22 Февруари 2011 година и има продължителност 52 месеца.  
Целта на проекта е да бъдат хармонизирани прилаганите от отделните страни процедури по въвеждане на директивата в националните законодателства.
     Главните насоки на проекта включват:
•    национални строителни норми и общи европейски стандарти;
•    разходо-ефективни оценки за прилаганите мерки;
•    практическо прилагане на изискванията за  сгради с „близко до нулевото енергийно потребление“;
•    интегриране в сградите на Възобновяеми енергийни източници;
•    схеми за сертифициране на сградите;
•    режими за инспекции на отоплителните и климатичните системи;
•    обучение на експертите и инспектиращите;
•    контрол на качеството на ниво Страни членки на Европейския съюз;
•    финансови стимули за преоборудване на съществуващи сгради;
•    информационни кампании за посочените дейности.
    Фокусът на сегашния етап е прилагане на съществуващите добри практики.  
    Транспонирането на разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС е извършено в актуализирания Закон за енергийната ефективност, в сила от 12 март 2013.
    Изпълнението на проекта оказва влияние в намаляване на енергийното потребление в сградния фонд, а също и за изпълнение на ангажиментите  в областта на изменението на климата.

https://www.epbd-ca.org/