Проект "Energy Path - Електронна образователна платформа за новите поколения в областта на устойчивата енергия"

 

 

Проектът “Energy Path - Електронна образователна платформа за новите поколения в областта на устойчивата енергия” се разработва в рамките на програмата „Интелигентна енергия за Европа”, с участието на представители от 9 страни - енергийни и образователни агенции от Испания, Белгия, Гърция, Франция, Италия, Великобритания, Норвегия, Словения и България. “Energy Path” е насочен към учениците от последните три класа в гимназиалното образование, а чрез тях и към по-широк кръг - родители, приятели и близки.

 Постигнати резултати:

- подписани споразумения за партньорство между АЕЕ и 14 училища-партньори от София, Перник, Плевен и Казанлък

- преведени на български език теоретични модули – „Енергия”, „Възобновяеми енергийни източници”, „Енергийна ефективност” и „Транспорт и мобилност”

- разработени адаптации към българската ситуация за всеки от четирите теоретични модула

- създадена електронна образователна платформа. Платформата може да бъде намерена на Интернет адрес https://www.energypath.eu/e-learning/

- създадени интерактивни упражнения, форуми, он-лайн тестове за проверка на познанията на учениците

- разработено ръководство за преподаватели за работа с платформата

- проведено обучение на учителите от училищата-партньори

- отпечатана брошура и презентации на семинари и изложения, публикации в медиите

- осъществен мониторинг и изготвен доклад за вътрешна оценка на изпълнението на проекта в училищата

- изготвен анализ на степента на удовлетвореност на учителите и учениците от работата с платформата на база на анкета.

Проектът “Energy Path” приключва през ноември 2008. Електронната образователна платформа остава отворена за развитие, обогатяване с материали и обмен на идеи.