Проект "Насърчаване на използването на структурните фондове и кохезионните фондове за енергийни инвестиции в новите страни-членки и страните-кандидатки" (PromoSCene)

 Проект "Насърчаване на използването на структурните фондове и кохезионните фондове за енергийни инвестиции в новите страни-членки и страните-кандидатки" (PromoSCene)

 Проектът ”Насърчаване на използването на структурните фондове и кохезионните фондове за енергийни инвестиции в новите страни-членки и страните-кандидатки" (PromoSCene), в рамките на програма Интелигентна енергия за Европа по грантово споразумение между ЕО и консорциум от бенефициенти, стартира на 1 януари 2007. Основна целева група на проекта са управляващите органи на съответните оперативни програми, наред с националните енергийни агенции.

 

Партньори на АЕЕ в този проект са СентерНовем (Холандия) – координатор, CRES - Гърция, DENA - Германия, AEA - Австрия, ADEME - Франция, KAPE - Полша, CEA - Чехия, Кипърския институт за енергия – CIE, ARCE - Румъния.

 

 Цели:
- повишаване на използването на структурните фондове и на кохезионните фондове като финансов механизъм за инвестиции в областта на използването на ВЕИ и рационалното използване на енергията в новите страни-членки
- подпомагане на управляващите органи на оперативни програми да увеличат своя капацитет за усвояване на структурните и кохезионния фонд по отношение на енергийните инвестиционни проекти (проекти за енергийна ефективност и използващи възобновяеми енергийни източници), включени в тези програми.

Очаквани резултати:
- да бъдат информирани управляващите органи на структурните и кохезионните фондове за необходимостта от енергийни инвестиции за икономическото развитие
- да бъдат подпомогнати управляващите органи в 5-те целеви страни (BG, CY, CZ, PL, RO) със съвети, специфични инструменти и обучение
- да се установят ефективни комуникационни канали между заинтересованите страни в областта на структурните фондове и ЕЕ.

Проектът "PromoSCene" ще приключи на 31.08.2009.