Проект "Енергоефективни електрозадвижващи системи в новите страни членки и кандидат-членки" (4ЕМ-MCP)

 

Проектът «Енергоефективни електрозадвижващи системи в новите страни членки и кандидат-членки (4ЕМ-MCP)», който стартира на 01.01.2006, е в рамките на програма „Интелигентна енергия за Европа“ по грантово споразумение между ЕО и консорциум от бенефициенти. Партньори по проекта са: АЕЕ – България,И Ес Ди – България, BSREC – България, PCPC – Полша – координатор, ECD – Италия, ENERO – Румъния, ISR – Португалия, FEWE – Полша, ADEME – Франция и SC – Унгария.

 

ЕК покрива 48% от допустимите разходи по проекта.

 

 

 Цели:

- да се подпомогне Европейската комисия при разпространението и приложението на съществуваща вече моторна система, разработена по програмата SAVE наречена "MCP Tool Set", в новите страни членки на Европейския съюз и в присъединяващите се страни.

 Дейности:

- разпространение на технически издания, организиране на семинари, провеждане на курсове на обучение, разработване на осведомителни интернет сайтове

- изготвяне на препоръки, които ще спомогнат за преодоляването на препятствията стоящи пред енергийната ефективност

- проучване на пазара и оценка на пазарния потенциал и пазарното проникване на енергоефективни ел. моторни системи

- изпълнение на демонстрационни проекти в различни предприятия, извършване на енергийни одити и изготвяне на предложения за ЕЕ инвестиционни проекти

 Основните дейности, които трябва да бъдат проведени в рамките на проекта, са: провеждане на информационни кампании, курсове на обучение (съвместно с провеждането на семинари и издаването на публикации), изготвянето на препоръки и материали, подпомагащи процеса на вземане на решения (електронна база данни, калкулатор за изчисляване на енергийните спестявания, провеждане на енергийни одити и др.).

 В този контекст съществуващата програма "Western European Motor Challenge Programme" и присъединената програма "MCP Tool Set" предоставят мощно средство за постигане на поставените цели чрез:

- създаване на европейска рамка за насърчаване на вземането на решения, свързани с прилагането на енергоспестяващи мерки и провеждането на енергоефективна политика- повишаване на осведомеността за приложимите на практика мерки за намаляване на разходите и консумацията на енергия на електрозадвижващите системи.

 Очаквани резултати:

- повишаване на осведомеността за приложимите на практика мерки за намаляване на разходите и консумацията на енергия на електрозадвижващи системи

- лесен достъп до енергийната база данни за електрозадвижващи системи.

 Проектът «Енергоефективни електрозадвижващи системи в новите страни членки и кандидат-членки (4ЕМ-MCP)» ще приключи на 31.12.2008.