Проект разработване и внедряване на мерки за повишаване на прозрачността и почтеността в дейността на АЕЕ

eu_flag esf_logo opac_logo_bg EEA
 

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), приоритетна ос І “Добро управление”, подприоритет 1.2 “Прозрачна и почтена държавна администрация”.

Общата цел на проекта е да гарантира прозрачност и почтеност в дейността на АЕЕ. Специфичните цели са:

- повишаване на публичността и информираността на гражданите и бизнеса относно административната дейност и обслужване от страна на АЕЕ
- подобряване на работните процеси в рамките на АЕЕ за гарантиране на достъп до информация и по-добра отчетност
- засилване на превенцията срещу евентуални възможности за корупция в АЕЕ
- постигане на пълна отчетност на АЕЕ пред гражданите и бизнеса
- повишаване на общественото доверие към АЕЕ и насърчаване на активното участие на обществото в процесите на вземане на решения и контрол по въпросите на ЕЕ.

Дейностите по проекта са:

1. Управление на проекта - организация на дейностите по проекта, подготовка и провеждане на процедури по ЗОП, наблюдение и контрол на изпълнението на проектните дейности, действия за превенция на рисковете за изпълнение на проекта, изготвяне на отчети за извършените дейности

2. Проучване на администрираната информация и прозрачността на дейността на АЕЕ

3. Анализ на публичната информация, която АЕЕ трябва да предоставя на администрацията, гражданите и бизнеса, вътрешните правила и процедури, които агенцията прилага в тези сфери

4. Разработване на правила за въвеждане, съхранение, актуализиране и управление на информацията и нейното публикуване

5. Изграждане на регистри и бази данни и редизайн/разширение на Интернет сайта на АЕЕ, с цел създаване на предпоставки за повишаване на прозрачността и отчетността

6. Провеждане на обучение на служителите на АЕЕ за работа с базите данни, регистрите и за актуализиране и управление на информацията, която ще бъде предоставяна на централната и териториалните администрации, гражданите и бизнеса

7. Изграждане на онлайн обратна връзка, дискусионни форуми и електронни информационни бюлетини на страницата на АЕЕ

8. Извършване на одит

9. Провеждане на интегрирана комуникационна кампания за популяризиране на новите възможности, които АЕЕ предоставя на обществото за достъп до информация в сферата за енергийна ефективност
 

Продължителността на проекта е 12 месеца.