Проект SUPPORT ERS

support_ers1.png Проектът: “Оптимизиране на подпомагащите схеми за ВЕИ за производство на електроенергия, отопление и охлаждане” SUPPORT_ERS, който стартира на 01.11.2007, е в рамките на програмата Интелигентна енергия за Европа. В него участват 12 партньори: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit – координатор, Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Institutul de Studii si Proiectari Energetice, Energy Efficiency Agency, Ministry of Economic Affairs and Communications, Energy Institute Hrvoje Pozar, Ministry of the Environment, Institute for the Diversification and Saving of Energy, Slovak Energy Agency, European Renewable Energy Council, Austrian Energy Agency, Climate Alliance. Финансирането се осъществява 50% от ЕК по програма Интелигентна енергия за Европа и 50% от бюджета на АЕЕ.

Целта на проекта е да съдейства за увеличаване на дела на възобновяемата енергия в общото енергийно потребление в новите страни членки и кандидат-членки, за да бъде постигна индикативната цел за брутно вътрешно потребление на електроенергия от ВЕИ до 2010 r 2020. Очакваните резултати са популяризиране на възможностите на възобновяемите енергийни източници.

Основни извършени дейности по проект SUPPORT_ERS са:
• Преглед на политиката в областта на ВЕИ,
• Преглед на съществуващите подпомагащи механизми за реализиране на проекти за ВЕИ и оценка на административните структури и процедури при реализирането на проекти за ВЕИ
• Примери за добри практики.
• Преглед на административните бариери пред реализирането на проекти в областта на ВЕИ.
• Проведен регионален семинар на 19 април 2010г. в София за обучение в областта на ВЕИ (фокусиран върху биомасата).
• Разпространяване на разработената в рамките на проекта книга: „Възобновяема енергия в Европа – пазари, тенденции и технологии” от Европейския съвет за възобновяема енергия, съвместно с партньорите по проекта.

Проектът е с продължителност 31 месеца и успешно завърши на 31.05.2010.
Website: https://www.support-ers.eu/

 

Проект SUPPORT ERS
support_ers3.jpg