ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ

Проект „Съгласувано действие по Директивата относно енергийните характеристики на сградите IV” (CAIV_EPBD)

Прочети още...

Проект „ODYSSEE-MURE, инструмент за оценка на политиката по енергийна ефективност подпомагащ вземането на решения“

Прочети още...

Проект „Повишаване квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията ”


 Наименование на проекта: „Повишаване  на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно  и ефикасно изпълнение на задълженията”.
Финансиране: Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси””, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Прочети още...

Проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ”

Прочети още...

Проект “Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 бр

Прочети още...

Проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност”

OPK baner 1 Наименование на проекта: Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност

Финансиране на проекта: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейски фонд за регионално развитие”, по приоритетна ос 4 “ Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”,  Област на въздействие 4.3. „Подобряване на националната инфраструктура по качеството”.

Обща цел на проекта: Да се повиши институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност, чрез въвеждане на пазар на енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати.

Специфични цели на проекта:

•    Подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на задължените по Закона за енергийна ефективност лица и на АУЕР, чрез повишаване на институционалния й капацитет. Увеличаване на обема и качеството на енергийните услуги и извършвания от АУЕР контрол.
•    Увеличаване на обема на привлечените инвестиции в изпълнението на политиката по енергийна ефективност. Увеличаване на обема, качеството и икономическата рентабилност на изпълняваните мерки по енергийна ефективност, чрез въвеждане на пазар на енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати.

Целеви групи:

1.    Директно въздействие:
•    Всички задължени лица, които имат индивидуални цели за енергийни спестявания – ще могат да изпълнят определените им цели за енергийни спестявания по икономически най-ефективния за тях начин.
•    Фирми за енергийни услуги – ще получат възможност да намалят цените на услугите, които предлагат на крайните потребители за сметка на приходи от продажбата на „бели” сертификати на задължените лица
•    Фирми за енергийни обследвания на сгради и промишлени системи – ще се увеличи броят на обследванията, тъй като тези фирми ще доказват реализираните енергийни спестявания
•    АУЕР – ще се повиши качеството и ще се облекчи контрола на задължените лица и фирмите за обследване на сгради и промишлени системи

2.    Индиректно въздействие:
Ще се увеличи обема и качеството на изпълняваните мерки по енергийна ефективност в промишлените предприятия, вследствие на:
•    Повишаване на компетентността на енергийните мениджъри на промишлени системи, задължени лица по ЗЕЕ и изграждане капацитет за енергийни мениджъри на промишлени системи, извън обхвата на ЗЕЕ
•    Участие на други заинтересовани фирми и граждани

Обхват на проекта – дейности:
1.    Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и определяне на необходимите нормативни и институционални  предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми

2.    Разработване и приемане на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания

3.    Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, включително чрез използването на информационни и рекламни материали

4.    Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на енергийната ефективност в предприятията

5.    Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50001

6.    Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност

7.    Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност

8.    Придобиване на дълготрайни материални активи: IT оборудване и друго оборудване, необходимо за целите на проекта

9.    Придобиване на дълготрайни нематериални активи: софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау, необходими за целите на проекта

10.    Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки

11.    Организация и управление на проекта

12.    Одит на проекта

13.    Визуализация и публичност на дейностите по проекта


Период на изпълнение на проекта - 24 месеца.

На 05.11.2014 г. се проведе конференция за представяне на проекта.

Презентации от проведената конференция:

Информационни кампании за популяризиране на финансовия механизъм за търговия с бели сертификати

На 23.07.2015 г. се проведе конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта – информация и презентации

Проект „Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите енергийни източници”

Прочети още...

Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“

Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“

Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“ стартира през 2013 г. с цел подпомагане транспонирането и изпълнението на Директивата за енергийна ефективност във всички страни членки и в Норвегия.

Прочети още...

Проект "Мониторинг на европейските и националните индикатори за енергийна ефективност" (ODYSSEE MURE 2012)

Прочети още...

Проект "Съгласувани действия по хармонизиране на директива за ЕЕ при крайното потребление" (CА-ESD)

От 2007 г. Европейската Комисия стартира проект за съгласувани дейности по внедряването на Директива 2006/32/ЕК относно "Енергийната ефективност при крайното потребление и енергийните услуги" (CA-ESD) в рамките на Програма «Интелигентна енергия за Европа», където от българска страна бе номинирана да участва АЕЕ.

Основните цели на проекта са:

 • да подпомогне разпространението на информацията и опита от прилагането на директива 2006/32/ЕС за енергийната ефективност при крайното потребление и предоставянето на енергийните услуги /ESD/ в отделните страни-членки на ЕС и да популяризира добрите практики при прилагане на мерки за повишаване на ЕЕ
 • да създаде благоприятни условия за ускорено сближаване на националните процедури за изчисляване на енергийните спестявания във връзка с изпълнение на националните индикативни цели
 • да подпомогне работата на EDMC комитета към ЕК /чл.16 от директива 2006/32/ЕС/ и РГ към него за методите за изчисляване на ЕЕ „отгоре-надолу" и „отдолу-нагоре", както и да съдейства на Европейския комитет по стандартизация за създаване на единни европейски CEN стандарти.

Участието на АЕЕ в този проект доведе до успешното хармонизиране на тази Директива в нашето законодателство, като в периода на изпълнение на проекта бяха направени редица промени в българското законодателство- нов Закон за енергийна ефективност /ЗЕЕ/, ноември 2008 г. и Наредбите към него, през април 2009 г. Изготвени са два национални доклада – по транспониране и по изпълнение на директивата. Предстои организиране на последната среща, която ще се проведе в София през март 2011 г. АЕЕ ще окаже съдействие на координаторите по провеждане на срещата – избор на място за работната среща, хотел, зала и др.

Проектът приключва през май 2011 г., но се очаква ЕК да одобри продължение с още 3 години - 2011-2013 г.

Още статии ...

 1. Проект „Съгласувателни действия по прилагане на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите – EPBD III“
 2. Проект REQUEST "Обновяване на сгради чрез качествени Механизми, Оборудване и Стандарти за Сертификати за енергийни характеристики" по Програма "Интелигентна енергия за Европа"
 3. Проект "Разработване и внедряване на мерки за повишаване на прозрачността и почтеността в дейността на АЕЕ"
 4. Проект SUPPORT ERS
 5. "GROUND-REACH" - Интелигентна енергия за Европа
 6. Проект "Деца за бъдеще" (kids4future)
 7. Проект "Energy Path - Електронна образователна платформа за новите поколения в областта на устойчивата енергия"
 8. Проект BEHAVE - ”Оценка на програмите за промяна на енергийното поведение”
 9. Проект "Насърчаване на използването на структурните фондове и кохезионните фондове за енергийни инвестиции в новите страни-членки и страните-кандидатки" (PromoSCene)
 10. Проект "Енергоефективни електрозадвижващи системи в новите страни членки и кандидат-членки" (4ЕМ-MCP)