ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ

Проект „Повишаване квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията ”


 Наименование на проекта: „Повишаване  на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно  и ефикасно изпълнение на задълженията”.
Финансиране: Проектът е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси””, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Прочети още...

Проект „Оптимизиране на структурата на Агенция за устойчиво енергийно развитие в резултат на извършен функционален анализ”

Прочети още...

Проект “Надграждане на електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 бр

Прочети още...

Проект „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност”

Прочети още...

Проект „Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администрация и гражданите по отношение на възобновяемите енергийни източници”

Прочети още...

Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“

Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“

Проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“ стартира през 2013 г. с цел подпомагане транспонирането и изпълнението на Директивата за енергийна ефективност във всички страни членки и в Норвегия.

Прочети още...

Проект "Мониторинг на европейските и националните индикатори за енергийна ефективност" (ODYSSEE MURE 2012)

Прочети още...

Проект "Съгласувани действия по хармонизиране на директива за ЕЕ при крайното потребление" (CА-ESD)

От 2007 г. Европейската Комисия стартира проект за съгласувани дейности по внедряването на Директива 2006/32/ЕК относно "Енергийната ефективност при крайното потребление и енергийните услуги" (CA-ESD) в рамките на Програма «Интелигентна енергия за Европа», където от българска страна бе номинирана да участва АЕЕ.

Основните цели на проекта са:

  • да подпомогне разпространението на информацията и опита от прилагането на директива 2006/32/ЕС за енергийната ефективност при крайното потребление и предоставянето на енергийните услуги /ESD/ в отделните страни-членки на ЕС и да популяризира добрите практики при прилагане на мерки за повишаване на ЕЕ
  • да създаде благоприятни условия за ускорено сближаване на националните процедури за изчисляване на енергийните спестявания във връзка с изпълнение на националните индикативни цели
  • да подпомогне работата на EDMC комитета към ЕК /чл.16 от директива 2006/32/ЕС/ и РГ към него за методите за изчисляване на ЕЕ „отгоре-надолу" и „отдолу-нагоре", както и да съдейства на Европейския комитет по стандартизация за създаване на единни европейски CEN стандарти.

Участието на АЕЕ в този проект доведе до успешното хармонизиране на тази Директива в нашето законодателство, като в периода на изпълнение на проекта бяха направени редица промени в българското законодателство- нов Закон за енергийна ефективност /ЗЕЕ/, ноември 2008 г. и Наредбите към него, през април 2009 г. Изготвени са два национални доклада – по транспониране и по изпълнение на директивата. Предстои организиране на последната среща, която ще се проведе в София през март 2011 г. АЕЕ ще окаже съдействие на координаторите по провеждане на срещата – избор на място за работната среща, хотел, зала и др.

Проектът приключва през май 2011 г., но се очаква ЕК да одобри продължение с още 3 години - 2011-2013 г.

Проект „Съгласувателни действия по прилагане на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите – EPBD III“


    От 2004 година Европейската Комисия стартира проект за съгласувани действия по внедряването на Директива 2002/91/ЕК относно енергийните характеристики на сградите. В проекта от българска страна бе номинирана да участва АЕЕ. Участието на АЕЕ ускори въвеждането на тази Директива в нашето законодателство.
    Приемането на Директива 2010/31/ЕС постави нови задачи пред държавите-членки на ЕС за подобряване на енергийната ефективност на сградите. Това наложи продължаването на горе цитирания проект по програма „Интелигентна енергия за Европа“ под наименованието „Съгласувани действия по прилагане на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите – EPBD III“. Проектът стартира на 22 Февруари 2011 година и има продължителност 52 месеца.  
Целта на проекта е да бъдат хармонизирани прилаганите от отделните страни процедури по въвеждане на директивата в националните законодателства.
     Главните насоки на проекта включват:
•    национални строителни норми и общи европейски стандарти;
•    разходо-ефективни оценки за прилаганите мерки;
•    практическо прилагане на изискванията за  сгради с „близко до нулевото енергийно потребление“;
•    интегриране в сградите на Възобновяеми енергийни източници;
•    схеми за сертифициране на сградите;
•    режими за инспекции на отоплителните и климатичните системи;
•    обучение на експертите и инспектиращите;
•    контрол на качеството на ниво Страни членки на Европейския съюз;
•    финансови стимули за преоборудване на съществуващи сгради;
•    информационни кампании за посочените дейности.
    Фокусът на сегашния етап е прилагане на съществуващите добри практики.  
    Транспонирането на разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС е извършено в актуализирания Закон за енергийната ефективност, в сила от 12 март 2013.
    Изпълнението на проекта оказва влияние в намаляване на енергийното потребление в сградния фонд, а също и за изпълнение на ангажиментите  в областта на изменението на климата.

http://www.epbd-ca.org/

 

Проект REQUEST "Обновяване на сгради чрез качествени Механизми, Оборудване и Стандарти за Сертификати за енергийни характеристики" по Програма "Интелигентна енергия за Европа"

Прочети още...