SEDA_LOGO.jpg

 

Проект: BGENERGY-1.001-0001 "Проучване за осъществимост използването на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителните системи"
Финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ в рамките на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021.
Бенефициент: Агенция за устойчиво енергийно развитие
Партньор от страната донор: Норвежка дирекция за водни ресурси и енергия /НДВРЕ/, Норвегия
Продължителност на проекта: 12 месеца (15.06.2021 г.)
Кратко описание на проекта
Проектът ще даде основни данни за големите схеми за водоснабдяване в България, които се очаква да имат потенциал за комбиниране на водоснабдяването с производство на хидроенергия, чрез подмяна на редуцирвентили в главните водопроводи от водохранилищата до хидроенергийните турбини. След изпълнение на проекта ще бъде създадена база данни включваща хидрология във водосборните зони за определяне на притока, потреблението на вода от резервоарите до водоемите за разпределение на водоснабдяването, средногодишното разпределение на водния поток и потенциалния излишък от вода за допълнително производство на енергия. Проектът се основава на устойчива хидроенергия, чрез съвременни екологични и социални ноу-хау, използвайки оптимално наличния хидроенергиен ресурс с най-ниски отрицателни въздействия. В обхвата на проектните дейности се предвижда задълбочен преглед на настоящите политики, правни и регулаторни рамки, свързани с хидроенергията във водоснабдителните схеми; преглед на съществуващите в МРРБ прединвестиционни проучвания на дружествата за водоснабдяване и канализация; обмяна на опит и добри практики с представители на Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия; провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на експерти по хидроенергия и популяризиране на резултатите чрез информационна кампания.
Цели на проекта
Целта на проекта е да се направи оценка за потенциала на хидроенергията, като възобновяем енергиен източник, чрез проучване на всички аспекти - политически, правни, регулаторни, технико-икономически, както и квалификацията и готовността на експертите по хидроенергия да обеспечат изпълнението на предвидените дейности.Главна цел на проектното предложение е създаване на база данни, включваща оценка на водосбоните зони и документиране на съществуващите технически характеристики на хидроенергийните съоръжения. Проучването ще открои потенциала за производство, разходите и техническите предизвикателства, свързани с реализирането на инструменти за използване на хидроенергийния ресурс. В допълнение ще се анализира необходимостта от иницииране на промени, които да улеснят повишаването на потенциала на съществуващи малки водноелектрически централи във водоснабдителни системи. Информацията от проекта ще бъде използвана, за да се насърчат операторите на схеми за водоснабдяване за кандидатстване за помощ от ЕИП за безвъзмездни средства, за да реализират някои от възможностите за производства на енергия.

Анкетен лист за собственици на ВиК дружества

Обобщен доклад „Изграждане/реконструиране и присъединяване на водноелектрическа централа – обобщен преглед на регулаторната рамка“ (Д1)

Резултати от преглед на съществуващите в МРРБ прединвестиционни проучвания на дружествата за водоснабдяване и канализация (Д2)

Доклад с резултати от събиране на данни от ВиК дружествата в страната, съгласно идентифициран контролен списък (Д3)

Брошура на проект BGENERGY-1.001-0001

Презентации от проведен виртуален семинар, организиран съвместно от NVE и АУЕР, 13.04.2021 г.:

1. Hydro Power in water supply (Норвегия)

2. Energy recovery in water supply (Норвегия)

3. HYWER New turbine technology (Норвегия)

4. General review of the energy sector in Bulgaria (АУЕР)

5. Hydropower in Bulgaria, Existing projects (Асоциация Хидроенергия)

6. General conclusions of the activity “Collecting data on potential sites for hydropower in water supply systems in Bulgaria” (АУЕР)

 

Материали от проведените обучения на хидроексперти, май 2021 г.:

 1. Видове възобновяеми източници на енергия, съчетаващи водоснабдяване и производство на хидроенергия, приложими в България (презентация)

2. Видове възобновяеми източници на енергия, съчетаващи водоснабдяване и производство на хидроенергия, приложими в България (лекционен материал)

3. Възможности за безвъзмездно финансиране от ЕИП на проекти, свързани с реализирането на хидроенергийния потенциал в съществуващи системи за водоснабдяване

4. Представяне на резултатите от направените анализи и идентифицирания потенциал за реализация на проекти

5. Минимални критерии за идентифициране и подбор на проектни предложения. Необходими предварителни дейности за подготовка на проектите

 

Презентации от конференция за представяне на резултатите от проекта, 08.06.2021 г.

1. Представяне на проект BGENERGY-1.001-0001 – цели и постигнати резултати

2. Представяне на резултатите от направените анализи и идентифицирания потенциал за реализация на проекти

3. Основни констатации от анализа на събраните данни от ВиК дружествата (на английски език)

4. Норвежкият опит за използване на хидроенергия във водоснабдителни системи в експлоатация (на английски език)

5. Представяне на примери за възможности за оползотворяване на хидроенергийния потенциал в български ВиК дружества (на английски език)