Проект “ODYSSEE-MURE, Мониторинг на Европейския принцип „Енергийната ефективност на първо място“ и на изпълнението на политиките” 2019-2021

Проект “ODYSSEE-MURE, Мониторинг на Европейския принцип „Енергийната ефективност на първо място“ и на изпълнението на политиките” стартира през юни 2019 година, финансира се по програма Horizon2020 и е с продължителност 30 месеца.
Основните цели на ODYSSEE MURE 2019-2021 са:
- Предоставяне на актуализирана информация за показателите за енергийна ефективност чрез базата данни ODYSSEE и нейните инструменти за индикатори
- Преработена и актуализирана база данни MURE относно мерките на политиките и нейните инструменти
- Включване влиянието на обществените тенденции, които могат да увеличат или намалят потреблението на енергия (като възходящи ефекти, споделена икономика, цифрова икономика)
- Предоставяне на иновативно обучение и дидактически документи за повишаване на капацитета на националните, регионалните и местните администрации в областта на мониторинга на енергийната ефективност и оценката на въздействието
- Предоставяне на подкрепа за държавите-членки при разработване на показатели за европейския принцип „Енергийната ефективност на първо място“
- Разширение на оценката на въздействието на енергийната ефективност до ползите в по-широк смисъл
- Подкрепа на националните правителствата с информация за конкретни политики за енергийна ефективност и за борба с енергийната бедност

Настоящият проект има нова обща тема: „Подкрепа на публичните органи за прилагане на целите на Енергийния Съюз/Подпомагане изпълнението на ревизираната Директива 2012/27/ЕС ” и нови актуални теми: европейския принцип „Енергийната ефективност на първо място“, борба с енергийната бедност, принцип на достатъчността, актуализирани индикатори, продължаване измерването на ползите от енергийната ефективност в по-широк смисъл.

Мрежа от 36 партньори от 31 държави участват в проекта ODYSSEE MURE (Нови партньори: Сърбия и Швейцария, ECEEE), обикновено национални агенции за ефективност или техни представители в рамките на Европейската енергийна мрежа (EnR).
АУЕР е партньорът по проекта от България.

Интернет страница на проекта: https://www.odyssee-mure.eu/
    База данни с индикатори ODYSSEE: https://www.indicators.odyssee-mure.eu/
    База данни с политики и мерки MURE: https://www.measures-odyssee-mure.eu/

Презентации от национален семинар по проект ODYSSEE-MURE, 28.09.2021 г.

1. База данни MURE с политики за енергийна ефективност
    2. Индикатори за енергийна ефективност. База данни ODYSSEE
    3. Състояние и тенденции в енергийната ефективност в България