Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.005 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа на дейността на Агенция за устойчиво развитие“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Наименование на проекта: „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания“

Цел на проекта:

Обща цел на проекта е да осигури необходимите институционални предпоставки за прилагането на интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, чрез подкрепа за повишаване на капацитета на АУЕР за подобряване на качеството и количеството на услугите, предоставяни на българските предприятия, както и за увеличени възможности за енергиен мениджмънт на предприятията.

Общата цел ще бъде постигната чрез постигането на следните конкретни цели:

1.Подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на предприятията по Закона за енергийна ефективност, вкл. МСП, за извършване на обследване за енергийна ефективност, реализиране на мерки за енергийна ефективност и управление на енергията.
  2.Фокусиране и популяризиране на възможностите за изпълнение на индивидуалните цели по схемата за задължения за енергийни спестявания чрез предлагане на енергийно-ефективни услуги на предприятия и промишлени системи.
  3. Създаване на условия за формирането на коректни и обективни критерии за енергийна ефективност, които да са от полза за последващо програмиране, анализиране и прогнозиране.

Кратко описание на проекта:

В резултат от изпълнението на предвидените дейности по този проект се очаква постигане на положителен ефект за надграждане на капацитета за осъществяване на мерки за ЕЕ и оценка на резултатите от тях, по-ефективно планиране и изпълнение на конкретните политики в областта на ЕЕ и ВЕИ, като това ще спомогне за постигането на устойчиво енергийно развитие. Създаване на условия за формирането на коректни и обективни критерии за енергийна ефективност, които да са от полза за последващо програмиране, анализиране и прогнозиране.Целеви групи на проекта са: Предприятия, вкл. МСП; Енергийни мениджъри на задължени лица по ЗЕЕ и предприятия извън обхвата на ЗЕЕ, служители от специализираните звена на АУЕР.

Основните дейности по проекта са, както следва:
 
   1. Организиране на практическо обучение за работа с генератора на модели TIMES и неговите модули: входно – изходните програмни продукти (VEDA FE, VEDA BE) и GAMS ;
   2. Обмяна на опит за енергийно моделиране и прогнозиране на ефекта от прилаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност и за използване на ВЕИ в страната, базирано на генератора на модели TIMES;
   3. Изготвяне/извършване на анализи, проучвания (вкл. анкетни), изследвания, оценки и др., необходими за: 1.1. Създаване на система за набиране и поддържане на информация за основни показатели за енергийна интензивност (ефективност) по сектори на икономически дейности в България. 1.2. Набиране на данни за крайното и първично потребление в сектор Индустрия по процеси и видове горива и енергия, както и използването на енергия от възобновяеми източници;
   4. Разработване на онлайн приложение за сравнение на основни показатели за енергийна ефективност на малки и средни предприятия;
   5. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите от специализираните звена на АУЕР за повишаване на техния капацитет;
   6. Организиране и провеждане на обучения по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП. за енергийни мениджъри в предприятия.

 

Обща стойност на проекта: 1 728 148 лв.

Начало:22.11.2019 г.

Край: 22.11.2021 г

 Встъпиталната конференция за представянето на проекта ще се състои на 24.01.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, ул. Екзарх Йосиф №37/вход от към ул. Сердика №11/, конферентна зала - ет. 2.
Прессъобщението за старт на проекта може да прочетете ТУК

ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗАКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЧЕТЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 02.02.2022 Г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ЗАКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ