Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност

 

                                                                             

 

 

Наименование на проекта: BG05SFOP001-2.009-0144 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”

Финансираща програма: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изпълнител на проекта: Българска стопанска камара

Партньори: Агенция за устойчиво енергийно развитие, Софийска енергийна агенция - СОФЕНА

Период на изпълнение: Януари 2019 г. – Юли 2020 г.

Цели на проекта:
1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса в областта на енергийната ефективност;
2. Открито и отговорно управление;
3. Отправяне на препоръки за:
        - Подобряване на процесите на предоставяне на услуги;
        - По-добра регулаторна среда;
        - Борба с корупцията;
        - Предотвратяване на конфликта на интереси.

Целеви групи:
1. Държавни органи и административни структури на изпълнителната власт и техни структури в областта на енергийната ефективност;
2. Бизнес и негови структури по сектори на икономиката и регионите;
3. Неправителствени организации, свързани с енергийната ефективност, както и техните служители;
4. Социално-икономически партньори, както и техните служители;
5. Общественост.

Дейности:
1. Извършване на проучвания и изследвания относно ефективността на законовата среда в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнеса.
2. Извършване на проучвания на добри практики и/или иновативни решения по сектори и региони на икономиката, свързани с прилагането на законовите изисквания.
3. Анализ на използването, достъпността, информативността и извеждане на трендове и препоръки за подобряване на достъпността на Националната информационна система за енергийна ефективност.
4. Разработване на анализи с участие на бизнес организациите относно идентифициране на нормативните и практическите трудности пред прилагането на формати на договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и др.
5. Провеждане на национална конференция и 3 семинара по региони на тема "Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност".
6. Обмяна и пренасяне на добри практики и иновативни решения по сектори и региони на бизнеса.
7. Провеждане на разяснителна среща с представители на НПО, браншови и бизнес организации по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на НИС.
8. Организиране на информационна кампания и други сходни дейности с цел повишаване на обществената осведоменост, свързани с извършваните проучвания на добри практики и/или иновативни решения с участието на представители на бизнес организациите и НПО.

Очаквани резултати:
1. Повишаване взаимодействието между администрацията, НПО и бизнеса в областта на енергийната ефективност;
2. Нарастване активността на НПО и СИП при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители;
3. Подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление в областта на енергийната ефективност.
4. Повишаване нивото на енергийната ефективност на национално, регионално ниво, в секторите на икономиката и повишаване на нейната конкурентоспособност;
5. Намаляване нивото на въглеродните емисии и създаване на допълнителни условия за опазване на околната среда и др.

Контакти:
Камен Колев
София 1000, ул. Алабин 16-20
+3592 932 09 37
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.