АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ

Проект „6-то съгласувано действие в подкрепа на държавите-членки и участващите страни при прилагането на Директивата за енергийните характеристики на сградите“ - LIFE21-CET-CA-CAEPBD6

Проект „6-то съгласувано действие в подкрепа на държавите-членки и участващите страни при прилагането на Директивата за енергийните характеристики на сградите“ - LIFE21-CET-CA-CAEPBD6
по грантово споразумение № 101102078 в рамките на Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE)


CA EPBD е съвместна инициатива между държавите членки на ЕС и Европейската комисия. Общата цел на проекта е да насърчи обмена на информация и опит между държавите-членки и други асоциирани страни (Норвегия) по отношение на прилагането на специфичното законодателство и политика на Европейския съюз относно енергийните характеристики на сградите, и по-специално с по отношение на транспонирането и прилагането на ДИРЕКТИВА 2018/844/ЕС (EPBD) и текущото преразглеждане на тази директива.
Специфичните цели на проекта са:
1. Подобряване и структуриране на споделянето на информация и опит от националното прилагане и насърчаване на добрите практики в дейностите на държавите-членки за прилагане на Директивата за енергийните характеристики на сградите.
2. Създаване на благоприятни условия за по-бързо сближаване на националните процедури по въпроси, свързани с EPBD.
3. Развиване на пряко сътрудничество с другите две съгласувани действия, свързани със сградите: CA-RES, с акцент върху транспонирането и прилагането на Директивата за възобновяема енергия (Директива 2018/2001/ЕС); и CA-EED, фокусиран върху транспонирането и прилагането на Директивата за енергийна ефективност (Директива 2018/2002/ЕС), където се очаква националните планове да включват инициативи за енергийна ефективност на сградите.
4. Допълване на работата на Комитета по член 26 и установяване на диалог с Европейския комитет по стандартизация (CEN) в тяхната работа и прилагане на стандарти в подкрепа на изчисления на нулеви въглеродни емисии и на жизнения цикъл.
5. Подкрепа за европейските държави-членки и Норвегия да използват националните планове за обновяване, за да подкрепят напредъка по прилагането на EPBD и увеличените дейности по обновяване. Както и при предишните части на съгласуваното действие, CAV_EPBD ще се стреми да доведе до по-хармонизиран подход, подобрено изпълнение и действително прилагане на EPBD във всички участващи страни, както и да помогне за разпространението на най-добрите практики между държавите.
Инициативата CA EPBD стартира през 2005 г. Настоящата ѝ шеста фаза започна на 1 ноември 2022 г., ще продължи 60 месеца и има за цел транспониране и прилагане на Директива 2018/844/ЕС, изменяща EPBD.
Дейността по проекта се организира на редовни пленарни срещи между националните екипи, събирайки заедно участници от 28 страни. Тези срещи се съпровождат от други мерки за подобряване на комуникацията, включително тематични семинари, уеб-платформа и национални доклади.
Участник в проекта от българска страна е Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).
CA EPBD се финансира от Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE).
За повече информация: www.epbd-ca.eu

Проект „Odyssee-MURE – Мониторинг на стълб енергийна ефективност за неутралност на климата“

Проект „Odyssee-MURE – Мониторинг на стълб енергийна ефективност за неутралност на климата“

Проект „Odyssee-MURE – Мониторинг на стълб енергийна ефективност за неутралност на климата“ стартира през октомври 2022 година, финансира се по програма LIFE и е с продължителност 30 месеца.

Основните цели на ODYSSEE MURE са:

  • Предоставяне на актуализирана информация за показателите за енергийна ефективност чрез базата данни ODYSSEE и нейните инструменти за индикатори
  • Преработена и актуализирана база данни MURE относно мерките на политиките и нейните инструменти
  • Включване влиянието на обществените тенденции, които могат да увеличат или намалят потреблението на енергия (като възходящи ефекти, споделена икономика, цифрова икономика)
  • Предоставяне на иновативно обучение и дидактически документи за повишаване на капацитета на националните, регионалните и местните администрации в областта на мониторинга на енергийната ефективност и оценката на въздействието
  • Предоставяне на подкрепа за държавите-членки при разработване на показатели за европейския принцип „Енергийната ефективност на първо място“
  • Разширение на оценката на въздействието на енергийната ефективност до ползите в по-широк смисъл
  • Подкрепа на националните правителствата с информация за конкретни политики за енергийна ефективност и за борба с енергийната бедност

Мрежа от 34 партньори от 28 държави участват в проекта ODYSSEE MURE, обикновено национални енергийни агенции ност или техни представители в рамките на Европейската енергийна мрежа (EnR).

АУЕР е партньорът по проекта от България.

Интернет страница на проекта: https://www.odyssee-mure.eu/

База данни с индикатори ODYSSEE: https://www.indicators.odyssee-mure.eu/

База данни с политики и мерки MURE: https://www.measures-odyssee-mure.eu/

Проект „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите в България до 2030 г.“ - BUILD UP Skills Bulgaria 2030

 

Проект „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите в България до 2030 г.“ - BUILD UP Skills Bulgaria 2030

В рамките на инициатива „BUILD UP Skills“ на програма LIFE на ЕС, консорциум в състав ЕнЕфект (координатор), Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Камара на строителите в България (КСБ) и Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) изпълнява проект „Пътна карта за обучения и квалификация по прилагане на интелигентни енергийно ефективни решения в сградите в България до 2030 г.” (BUILD UP Skills Bullgaria 2030). Проектът е продължение на предходната едноименна инициатива (2011-2013 г.), довела до редица промени в държавните образователни стандарти в строителния сектор, като предлага ново обединение на усилията на ангажираните в строителния сектор и националната образователна система. Водещата му цел в решително повишаване на знанията и уменията на специалистите и работниците в строителството за изграждане на сгради с нулеви въглеродни емисии в унисон с очакваните изменения на директивите за енергийната ефективност (COM/2021/558 final), енергийните характеристики на сградите (COM(2021) 802 final), и възобновяемите енергийни източници (COM/2021/557 final) в рамките на законодателния пакет Fit-for-55.

В рамките на проекта ще бъде възстановена Националната платформа за диалог, която ще изгради основата на цялостен процес за консултации и взаимодействие на всички участници в сферата на строителството и свързаното с него професионално обучение (професионални сдружения и камари, асоциации на производителите в бранша, центрове за професионално обучение, публични власти и др.). Ще бъде проведено детайлно изследване на ситуацията към момента, включващo: 

1) анализ и оценка на националната система за продължаващо обучение в строителния сектор и степента, в която тя посреща нуждите от допълнителни умения за внедряване на мерки за ЕЕ и ВЕИ в сградите;

2) анализ и оценка на националните политики за постигане на целите на националния Интегриран план в областта на енергията и климата (включително очаквания принос на строителния сектор) и Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради

3) идентифициране на бариерите, както и на необходимостта от обучения, квалифицирани преподаватели и измерими данни за нуждите от квалифицирана работна сила до 2030 г.

Въз основата на това изследване ще бъде подготвена Национална пътна карта и стратегия за изграждане на умения, която ще бъде предложена за одобрение от отговорните институции и заинтересуваните страни, със съответните ангажименти за прилагане и изпълнение на заложените конкретни мерки и задачи. Крайната цел на проекта е Пътната карта да се наложи като ценен инструмент за постигането на националните цели в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и климатичните промени, както и на амбициозните цели на ЕС, отразени в Европейския закон за климата и съответстващата институционална, нормативна и финансова рамка, с акцент върху инициативата „Вълна за обновяване“.

Проектът стартира на 1-и октомври 2022 г. и е с продължителност от 18 месеца. За допълнителна информация, можете да се свържете с координатора на проекта - Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект на тел. 02 963 17 14.

Проект “Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 3”

 

 

 

 

 

 

Проект “Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 3”

Проектът е продължение на проект “Съгласувани действия за подпомагане изпълнението Директива 2012/27/ЕС (CA EED)“, който приключи успешно през май 2022 г.

Целта на трето съгласувано действие за Директивата за енергийна ефективност (CA-EED 3) е да насърчи обмена на информация и опит между държавите-членки и други участващи страни (Норвегия) с оглед улесняване на прилагането на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност, включително изпълнението на измененията на настоящата директива.

Специфичните цели на проекта са:
• Да се подобри и структурира обмена на информация и опит от националното изпълнение, като същевременно се популяризират концепциите за добри практики в дейностите за подобряване и укрепване на прилагането на Директива 2012/27/ЕС от страна на държавите-членки.
• Да се насърчи диалогът между държавите-членки относно общи подходи за ефективното изпълнение на Директива 2012/27/ЕС.
• Да допълни работата на Комитета на Директива 2012/27/ЕС, подпомагащ Европейската комисия.

Очакваното въздействие на проекта се състои в по-хармонизиран подход и подобрено прилагане на Директивата за енергийна ефективност в държавите-членки, както и в трансфера на добри практики между държавите.

Проектът е структуриран в шест домейна, които обхващат всички членове на директивата, вкл. планиране, мониторинг, проверка и верифициране на енергийните спестявания, финансиране на мерки, информация и обучение, енергийни услуги, одити, ESCO и сертифициране и т.н.:
1. Схеми и мерки за енергийна ефективност: планиране, мониторинг и проверка и верифициране на енергийните спестявания
2. Обществени сгради и закупуване от публични органи, дългосрочна стратегия за обновяване на сгради
3. Измерване и фактуриране, реакция на търсенето и ефективност на мрежите
4. Енергийни услуги, одити, ESCO и сертифициране
5. Ефективност в енергоснабдяването, високоефективна когенерация и отопление / охлаждане.
6. Финансиране на мерки, информация и обучение

CA-EED 3 обединява уникална група от експерти и политици, тя е единствената неформална група с пълно представителство на всички държави-членки и Норвегия и по своята същност предоставя на страните-членки, на Главна дирекция Енергия към ЕК и на Европейската изпълнителна агенция за климатична инфраструктура и околна среда (CINEA) уникална възможност да общуват по неформален начин на техническо ниво със съответните експерти от европейските страни. Общността на CA-EED е създадена и развита по време на предходните проекти, което улеснява експертното общуване между държавите-членки. На свой ред пътят е подготвен за двустранно сътрудничество, лесна комуникация, разработване на съвместни проекти по европейски програми, които подпомагат целите и задачите на CA-EED в по-специфични области на прилагането на Директива 2012/27/ЕС.

Проектът стартира на 1 януари 2022 г. и е с продължителност 60 месеца. Той се изпълнява от представители на енергийните агенции и министерства от всички държави-членки и Норвегия. В България проект CA-EED 3 се координира и изпълнява от АУЕР.

Интернет страница на проекта: https://www.ca-eed.eu/

Резюме на резултатите от 1-ва среща по проект CA EED3, 11-12.10.2022 г. (на английски език)

Резюме на резултатите от 2-ра среща по проект CA EED3, 21-22.03.2023 г. (на английски език)

 

Проект BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

                                                BeSmart Logo 

Проект BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

Преходът към нисковъглеродна икономика изисква по-висока енергийната ефективност и по-добро управлението на енергията, навлизане на нови специализирани услуги и развитие на финансовите механизми. Това изключително предизвикателство особено актуално в сградния сектор, където използваният в момента механизъм за 100-процентова безвъзмездна финансова помощ при обновяване на многофамилни жилищни сгради трябва да се реформира в по-устойчива схема за финансиране, която да бъде социално приемлива, да осигурява участието на уязвимите потребители и в същото време да поставя по-високи критерии за енергийна ефективност и екологични ползи.
Целта на BeSMART e да се създаде постоянен дискусионен форум за съвместно разработване на политики и структурирането на новаторски финансови схеми, стимулиращи инвестициите в енергийна ефективност. В тази връзка проектът предвижда следните дейности:
• Въвличане на всички заинтересовани страни в открит диалог
• Разпространение на добрите практики, инициативи и инструменти
• Изграждане на онлайн комуникационна платформа за споделяне на знания и опит
• Провеждане на девет национални кръгли маси с широко медийно отразяване
• Конкретни препоръки за разработване на финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност
Очакваните ползи от планираните дейности включват:
• Активно участие и ползване на информация от “първа ръка” за дизайна на новите финансови схеми за енергийна ефективност
• Повишен потенциал за разработване и управление на проекти за дълбоко, енергийно ефективно обновяване на сградите
• Подкрепа на местните Плановете за устойчива енергия и изменение на климата до 2030 година и на стратегиите за обновяване на сградите
• Тласък на движението за по-привлекателна и достъпна градска среда, намалена енергийна бедност и по-добро качество на въздуха.

Този проект е финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз със споразумение за безвъзмездна финансова помощ No 101033787, негов координатор е Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект. Партньори по проекта са Агенция за устойчиво енергийно развитие, Еконолер СА (България), Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Алианс за енергийна ефективност, Камара на строителите в България, Национален доверителен екофонд, Община Габрово и Столична община.

За повече информация, посетете https://www.besmartproject.net/, страницата на проекта във Facebook, LinkedIn, и последвайте профила в Twitter.

Проект DEESME “Насочване на МСП и националните власти през енергийния преход чрез придобиване на допълнителни ползи и прилагане на подходи за управление на енергията”

 

Проект DEESME “Насочване на МСП и националните власти през енергийния преход чрез придобива не на допълнителни ползи и прилагане на подходи за управление на енергията”


Проект DEESME “Насочване на МСП и националните власти през енергийния преход, възползвайки се от допълнителните ползи и подходи за управление на енергията”, е финансиран от програма „Хоризонт 2020“ с цел да подпомогне малките и средните предприятия (МСП) да се включат в енергийния преход, като се възползват от допълнителните ползи от подходите за енергиен мениджмънт и енергиен одит и да предостави на националните органи насоки и препоръки за укрепване на националните схеми.
За реализацията на тригодишният проект, стартиран през септември 2020, е изграден силен консорциум от академични среди, изследователски организации, консултантски и държавни служби от Белгия, България, Германия, Италия, Холандия и Полша, а именно: IEECP (NL, координатор) FIRE (IT), SOGESCA (IT), Fraunhofer ISI (DE), CLEOPA (DE), АУЕР (България), ECQ (България), KAPE (PL), EEIP (BE).
В Европейския съюз има няколко законодателни акта, насочени към насоки на държавите и компаниите, независимо от техния размер, към начини за подобряване на тяхната енергийна ефективност: един от тях е Директивата за енергийна ефективност , установяваща обща рамка от мерки и изисквания с цел премахване на пазарните бариери и насърчаване на по-ефективно използване на енергията в търсенето и предлагането. Член 8 от Директива 2012/27/ЕС предлага начини за постигане на това, като изисква от държавите-членки да насърчават и улесняват прилагането на енергийни одити и системи за управление на енергията. Всички държави-членки са избрали различни подходи за транспониране на изискванията в националните закони и за подкрепа на компании (обучения, уебсайтове, схеми за финансиране).
Провеждането на енергийни одити и внедряването на системи за управление на енергията могат да бъдат източник на допълнителни ползи за компаниите, ако се възползват от широкия потенциал, произтичащ от техните препоръки: намалени оперативни разходи, повишена производителност, подобрена работна среда и много други. Одитите са задължителни за големи компании и се препоръчват за малки и средни предприятия (МСП). Подобряването на енергийната ефективност е най-рентабилният начин за намаляване на свързаните с енергията емисии, подобряване на икономическата конкурентоспособност и увеличаване на енергийната сигурност.
За разлика от големите компании, МСП разполагат с по-малко технически, човешки и финансови ресурси, за да подобрят своята енергийна ефективност. Бариерите са щателно проучени, включително липса на информираност, нисък капитал, затруднения при достъпа до финансиране, съмнения относно реалния потенциал за спестяване и липсата на технически и човешки ресурси. За да се предоставят на МСП технически ресурси като методологии, най-добри практики, технологични описи и субсидии, съществуват и национални схеми. Някои от схемите въвеждат задължителни действия (енергиен анализ) за получаване на такива субсидии. Независимо от това, националните схеми не успяват да убедят МСП, че енергийният одит е нещо повече от „бюрократично изпълнение“, за да се получи принос и да се подтикнат големите компании да предприемат стъпка от анализа към инвестицията.
За да се преодолее това, DEESME има за цел:
а) Да даде възможност на компаниите да управляват енергийния преход, като се възползват от допълнителните ползи и подходи за управление на енергията;
б) Подкрепа за разработването и прилагането на политиките на ЕС за енергийна ефективност в рамките на член 8 от Директивата за енергийната ефективност, извън проекта, като предоставя на националните органи насоки и препоръки за това как да се укрепят националните си схеми;
в) Повишаване на употребата на подхода DEESME от националните органи извън графика на проекта, чрез изпълнение на дейности по институционализация.
Проектът ще помогне на МСП да разработят и тестват техническите решения на DEESME, чрез организиране на инициативи за осведоменост и обучение, осъществяване на енергийни одити и внедряване на системи за управление на енергията, като се започне от международния стандарт и се добавят допълнителните ползи от подхода за енергийна ефективност.
За повече информация: https://www.deesme.eu/

 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.005 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа на дейността на Агенция за устойчиво развитие“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Наименование на проекта: „Повишаване на капацитета на АУЕР за планиране на политики и мерки за енергийна ефективност. Повишаване на информираността на българските предприятия за потенциала за енергийни спестявания“

Цел на проекта:

Обща цел на проекта е да осигури необходимите институционални предпоставки за прилагането на интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, чрез подкрепа за повишаване на капацитета на АУЕР за подобряване на качеството и количеството на услугите, предоставяни на българските предприятия, както и за увеличени възможности за енергиен мениджмънт на предприятията.

Общата цел ще бъде постигната чрез постигането на следните конкретни цели:

1.Подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на предприятията по Закона за енергийна ефективност, вкл. МСП, за извършване на обследване за енергийна ефективност, реализиране на мерки за енергийна ефективност и управление на енергията.
  2.Фокусиране и популяризиране на възможностите за изпълнение на индивидуалните цели по схемата за задължения за енергийни спестявания чрез предлагане на енергийно-ефективни услуги на предприятия и промишлени системи.
  3. Създаване на условия за формирането на коректни и обективни критерии за енергийна ефективност, които да са от полза за последващо програмиране, анализиране и прогнозиране.

Кратко описание на проекта:

В резултат от изпълнението на предвидените дейности по този проект се очаква постигане на положителен ефект за надграждане на капацитета за осъществяване на мерки за ЕЕ и оценка на резултатите от тях, по-ефективно планиране и изпълнение на конкретните политики в областта на ЕЕ и ВЕИ, като това ще спомогне за постигането на устойчиво енергийно развитие. Създаване на условия за формирането на коректни и обективни критерии за енергийна ефективност, които да са от полза за последващо програмиране, анализиране и прогнозиране.Целеви групи на проекта са: Предприятия, вкл. МСП; Енергийни мениджъри на задължени лица по ЗЕЕ и предприятия извън обхвата на ЗЕЕ, служители от специализираните звена на АУЕР.

Основните дейности по проекта са, както следва:
 
   1. Организиране на практическо обучение за работа с генератора на модели TIMES и неговите модули: входно – изходните програмни продукти (VEDA FE, VEDA BE) и GAMS ;
   2. Обмяна на опит за енергийно моделиране и прогнозиране на ефекта от прилаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност и за използване на ВЕИ в страната, базирано на генератора на модели TIMES;
   3. Изготвяне/извършване на анализи, проучвания (вкл. анкетни), изследвания, оценки и др., необходими за: 1.1. Създаване на система за набиране и поддържане на информация за основни показатели за енергийна интензивност (ефективност) по сектори на икономически дейности в България. 1.2. Набиране на данни за крайното и първично потребление в сектор Индустрия по процеси и видове горива и енергия, както и използването на енергия от възобновяеми източници;
   4. Разработване на онлайн приложение за сравнение на основни показатели за енергийна ефективност на малки и средни предприятия;
   5. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите от специализираните звена на АУЕР за повишаване на техния капацитет;
   6. Организиране и провеждане на обучения по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП. за енергийни мениджъри в предприятия.

 

Обща стойност на проекта: 1 728 148 лв.

Начало:22.11.2019 г.

Край: 22.11.2021 г

 Встъпиталната конференция за представянето на проекта ще се състои на 24.01.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, ул. Екзарх Йосиф №37/вход от към ул. Сердика №11/, конферентна зала - ет. 2.
Прессъобщението за старт на проекта може да прочетете ТУК

ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗАКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЧЕТЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 02.02.2022 Г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ЗАКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ

Проект ENSMOV „Подобряване на практиките за прилагане, мониторинг и проверка на политиките за енергийна ефективност съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС“

 

 

 

 

 

Проект ENSMOV „Подобряване на практиките за прилагане, мониторинг и верифициране на политиките за енергийна ефективност съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС“, финансиран от програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия има за цел да предоставя подкрепа на държавите членки и съответните заинтересовани страни за прилагане на политики за енергийна ефективност. По-конкретно, през следващите три години проектът има амбицията да помогне на държавите членки да наблюдават, преразглеждат, подобряват и прилагат своите политиките за енергийна ефективност чрез разработване на различни възможности относно практически и стратегически въпроси на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС.

Въз основа на натрупаните предишни знания и резултати от два много успешни проекта, които помогнаха при оформянето на политиките на държавите членки отговарящи на изискванията на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС – IEE ENSPOL (www.enspol.eu) и H2020 MULTEE (https://multee.eu/), консорциумът на ENSMOV се обедини, за да предостави допълнителна подкрепа на държавите членки чрез:

a) подпомагане и разширяване на обмена на знания и опит между държавите членки за прилагане на политиките съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС;

б) разработване на набор от ресурси и инструменти за прилагане на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС, отговарящи на специфичните нужди на държавите членки;

в) подпомагане на националните органи при структуриране на системите за вътрешен мониторинг, отчитане и верификация на изпълнението на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС с цел да се гарантира, че те разполагат с надеждни данни и информация за разработването на политиките за 2030 год.

ENSMOV има насоченост предимно към подкрепата на публичните органи и ключовите заинтересовани страни на 14 държави членки, представлявани от нейния консорциум (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Холандия, Полша, Румъния и Великобритания), като същевременно включва други държави членки и присъединяващи се страни и взема предвид техните виждания и въпроси. За България партньор в проекта е Агенция за устойчиво енергийно развитие.

При изпълнението на проект ENSMOV ще бъдат взети предвид мненията на основните заинтересовани страни, енергийните агенции, създателите на политики и участниците в бизнеса за решаване на въпросите, свързани с прилагането на националната политика. Събраната информация ще бъде отправна точка за обмяна на опит и по време на целия проект, като предоставените мнения и идентифицираните приоритети непрекъснато ще направляват изпълнението на проекта и ще направят общата работа полезна за държавите членки.

Обменът на знания ще бъде организиран в рамките на три етапа, които ще обхванат няколко теми от аспектите на мониторинга и верификацията и/или прилагането на политиката в областта на енергийната ефективност. Проектът се стреми да обхванем около 10 теми, които държавите членки считат за най-важни и ще предостави персонализирани решения за всяка една от тях. Дълбочината на анализа, заедно с начините на обмен ще бъдат определени въз основа на наличието на ключови представители от всяка страна. Програмата ще се състои от национални, регионални и европейски семинари. Освен това ще бъдат организиране уеб семинари, не само за подробно изследване на темите, които ще се обсъждат, но и за разпространение на резултатите до по-широка аудитория.

В рамките на проекта ще бъдат създадени и полезни материали под формата на специфични инструменти и насоки за всяка една държава-партньор, ще се събират най-добрите практики и разработват ръководства, съобразени с конкретните политики. Важен елемент ще бъде онлайн платформа, която ще съдържа не само полезни материали, но основната й цел ще бъде да насърчи допълнителния обмен между създателите на политики сред държавите членки, така че експертите да продължат да си сътрудничат и след приключването на проект ENSMOV.

В случай, че искате да бъдете информирани относно дейностите и резултатите от проекта можете да се абонирате на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

За повече информация за чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС: https://article7eed.eu/

АУЕР и екипът на проекта очаква с нетърпение общото сътрудничество чрез ENSMOV!

Доклад с оценки на нуждите на заинтересованите страни за прилагането на член 7 от Директива 2012/27/ЕС (на английски език)

Презентации от 1-ва дискусионна среща със заинтересовани лица в рамките на проект ENSMOV, 29.09.2020 г.:

- Представяне на проект ENSMOV

- Изисквания на чл. 7 от Директива 2018/2002/ЕС в периода 2021-2030 г.

 

Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност

 

                                                                             

 

 

Наименование на проекта: BG05SFOP001-2.009-0144 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”

Финансираща програма: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изпълнител на проекта: Българска стопанска камара

Партньори: Агенция за устойчиво енергийно развитие, Софийска енергийна агенция - СОФЕНА

Период на изпълнение: Януари 2019 г. – Юли 2020 г.

Цели на проекта:
1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса в областта на енергийната ефективност;
2. Открито и отговорно управление;
3. Отправяне на препоръки за:
        - Подобряване на процесите на предоставяне на услуги;
        - По-добра регулаторна среда;
        - Борба с корупцията;
        - Предотвратяване на конфликта на интереси.

Целеви групи:
1. Държавни органи и административни структури на изпълнителната власт и техни структури в областта на енергийната ефективност;
2. Бизнес и негови структури по сектори на икономиката и регионите;
3. Неправителствени организации, свързани с енергийната ефективност, както и техните служители;
4. Социално-икономически партньори, както и техните служители;
5. Общественост.

Дейности:
1. Извършване на проучвания и изследвания относно ефективността на законовата среда в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнеса.
2. Извършване на проучвания на добри практики и/или иновативни решения по сектори и региони на икономиката, свързани с прилагането на законовите изисквания.
3. Анализ на използването, достъпността, информативността и извеждане на трендове и препоръки за подобряване на достъпността на Националната информационна система за енергийна ефективност.
4. Разработване на анализи с участие на бизнес организациите относно идентифициране на нормативните и практическите трудности пред прилагането на формати на договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и др.
5. Провеждане на национална конференция и 3 семинара по региони на тема "Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност".
6. Обмяна и пренасяне на добри практики и иновативни решения по сектори и региони на бизнеса.
7. Провеждане на разяснителна среща с представители на НПО, браншови и бизнес организации по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на НИС.
8. Организиране на информационна кампания и други сходни дейности с цел повишаване на обществената осведоменост, свързани с извършваните проучвания на добри практики и/или иновативни решения с участието на представители на бизнес организациите и НПО.

Очаквани резултати:
1. Повишаване взаимодействието между администрацията, НПО и бизнеса в областта на енергийната ефективност;
2. Нарастване активността на НПО и СИП при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители;
3. Подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление в областта на енергийната ефективност.
4. Повишаване нивото на енергийната ефективност на национално, регионално ниво, в секторите на икономиката и повишаване на нейната конкурентоспособност;
5. Намаляване нивото на въглеродните емисии и създаване на допълнителни условия за опазване на околната среда и др.

Контакти:
Камен Колев
София 1000, ул. Алабин 16-20
+3592 932 09 37
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Резултати:

1. Анкетно проучване

2. Анализ на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност

3. Проучвания на добри практики в областта на енергийната ефективност 

4. Анализ на проблемите и ползването на Националната информационна система по енергийна ефективност 

5. Анализ на приложимостта и проблемите пред сключване и изпълнение на ЕСКО договори в промишлени предприятия 

6. Проучване на добри практики и положителни резултати от внедряване на стандарта ISO 50001 в България 

 

Презентации от публични събития:

 Пресконференции за представяне на проекта, 19.03.2019 г.

1. Презентация на Ивайло Алексиев, АУЕР от пресконференция за представяне на проекта, 19.03.2019 г.

2. Презентация на Камен Колев, БСК от пресконференция за представяне на проекта, 19.03.2019 г. – Енергийната ефективност на първо място във взаимодействието между бизнеса и държавата

3. Презентация на Здравко Георгиев, СОФЕНА от пресконференция за представяне на проекта, 19.03.2019 г. – Нужда от повишаване на гражданското участие в политиките в областта на енергийната ефективност

Семинар „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“, град Стара Загора 28.02.2020 г.

4. Презентация на Ивайло Алексиев, АУЕР от семинар на 28.02.2020 г. в град Стара Загора - Енергийна ефективност - част от интегриран план на България в областта на енергетиката и климата и Националната стратегия за обновяване на сградния фонд

5. Презентация на Камен Колев, БСК от семинар на 28.02.2020 г. в град Стара Загора – Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност

6. Презентация на Димитър Баев, БСК от семинар на 28.02.2020 г. в град Стара Загора – Резултати от проведени проучвания и изследвания относно ефективността на законовата среда в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнес структурите

7. Презентация на Здравко Георгиев, СОФЕНА от семинар на 28.02.2020 г. в град Стара Загора – Добри практики в областта на енергийната ефективност, Обобщаване на добри практики по проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“

Пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта, 07.07.2020 г.

8. Презентация на Ивайло Алексиев, АУЕР от пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта, 07.07.2020 г. – Енергийна ефективност на индустрията

9. Презентация на Камен Колев, БСК от пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта, 07.07.2020 г. – Възможности и проблеми в областта на енергийната ефективност за индустриални потребители

10. Презентация на Здравко Георгиев, СОФЕНА и Димитър Баев, БСК от пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта, 07.07.2020 г. – Ефективност и влиянието на законовата среда в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнес структурите. ЕСКО договори и добри практики

Онлайн конференция (уебинар) на тема „Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност“ 25.06.2020

11. Презентация на Цветомира Кулевска, АУЕР от уебинара на 25.06.2020 - Енергийна ефективност - част от интегриран план на България в областта на енергетиката и климата и Националната стратегия за обновяване на сградния фонд

12. Презентация на Камен Колев, БСК от уебинара на 25.06.2020 г. - Договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и добри практики в областта на енергийната ефективност

13. Презентация на Здравко Георгиев, Софена от уебинара на 25.06.2020 г. – Добри практики в областта на енергийната ефективност

14. Презентация Димитър Баев, БСК от уебинара на 25.06.2020 г. – Анализ на използването на договори с гарантиран резултат (ESCO договори) за индустриални потребители

 

Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности

  „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ - BG16RFOP002-3.003

Наименование на проекта
Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности.


Цел на проекта
Обща цел на проекта е да осигури необходимите институционални предпоставки за прилагането на интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, чрез подкрепа за повишаване на капацитета на АУЕР за подобряване на качеството и количеството на услугите, предоставяни на българските предприятия, както и за увеличени възможности за енергиен мениджмънт на предприятията.
Общата цел ще бъде постигната чрез постигането на следните специфични цели:
1.Подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на предприятията по Закона за енергийна ефективност, вкл. МСП, за извършване на обследване за енергийна ефективност, реализиране на мерки за енергийна ефективност и управление на енергията.
2.Стимулиране на пазарните принципи за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията, чрез повишаване на доверието в договори с гарантиран резултат (ЕСКО договор) и тяхното популяризиране. Повишаване обема и качеството на предоставяните енергийно-ефективни услуги, разширявайки обхвата им и към МСП.
3.Фокусиране и популяризиране на възможностите за изпълнение на индивидуалните цели по схемата за задължения за енергийни спестявания чрез предлагане на енергийно-ефективни услуги на предприятия и промишлени системи.

Кратко описание на проекта
В резултат от изпълнението на предвидените дейности по този проект се очаква постигане на положителен ефект за надграждане на капацитета за осъществяване на мерки за ЕЕ и оценка на резултатите от тях, по-ефективно планиране и изпълнение на конкретните политики в областта на ЕЕ и ВЕИ, увеличаване на интереса от крайни ползватели на помощта към мерки за ЕЕ и ВЕИ и повишаване на нивото на информираност на гражданите, като това ще спомогне за постигането на устойчиво енергийно развитие.

Основните дейности по проекта са, както следва:
 Разработване на Методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия,вкл. МСП;
Провеждане на семинарни обучения на енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 ЗЕЕ и на представители на предприятията вкл МСП по методическите указания;
 Организиране и провеждане на обучения за енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС ENISO50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП;
Разработване на ЕСКО договор за предоставяне на енергийно-ефективни услуги в промишлени предприятия вкл. МСП;
Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефект и ползи от повишаване на енергийната ефективност в промишлени предприятия.Възможностите за пазарно реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ както и на ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания;
Интегриране на съществуващи информационни системи в АУЕР в една обща платформа. Разработване на нови функционалности и надграждане на съществуващи вкл. изграждане на помощен контактен център („Хелп Деск“).


Обща стойност на проекта: 4 107 815.34 лв., от които 3 491 643.04 лв. европейско  и 616 172.30 лв. национално съфинансиране.
Начало: 02.05.2018 г.  
Край:      02.05.2020 г.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и консултации в процеса на изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки“, по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Встъпиталната конференция за представянето на проекта ще се състои на 27.06.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, ул. Екзарх Йосиф №37/вход от към ул. Сердика №11/, конферентна зала - ет. 2.
Прессъобщението за старт на проекта може да прочетете ТУК

Проектът беше официално представен на конференция на 27-ми юни 2018 г. /сряда/ в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие.

ПОКАНА ЗА ЗАКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ЗАКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ