АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ

Проект ENSMOV „Подобряване на практиките за прилагане, мониторинг и проверка на политиките за енергийна ефективност съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС“

 

 

 

 

 

Проект ENSMOV „Подобряване на практиките за прилагане, мониторинг и верифициране на политиките за енергийна ефективност съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС“, финансиран от програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия има за цел да предоставя подкрепа на държавите членки и съответните заинтересовани страни за прилагане на политики за енергийна ефективност. По-конкретно, през следващите три години проектът има амбицията да помогне на държавите членки да наблюдават, преразглеждат, подобряват и прилагат своите политиките за енергийна ефективност чрез разработване на различни възможности относно практически и стратегически въпроси на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС.

Въз основа на натрупаните предишни знания и резултати от два много успешни проекта, които помогнаха при оформянето на политиките на държавите членки отговарящи на изискванията на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС – IEE ENSPOL (www.enspol.eu) и H2020 MULTEE (https://multee.eu/), консорциумът на ENSMOV се обедини, за да предостави допълнителна подкрепа на държавите членки чрез:

a) подпомагане и разширяване на обмена на знания и опит между държавите членки за прилагане на политиките съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС;

б) разработване на набор от ресурси и инструменти за прилагане на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС, отговарящи на специфичните нужди на държавите членки;

в) подпомагане на националните органи при структуриране на системите за вътрешен мониторинг, отчитане и верификация на изпълнението на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС с цел да се гарантира, че те разполагат с надеждни данни и информация за разработването на политиките за 2030 год.

ENSMOV има насоченост предимно към подкрепата на публичните органи и ключовите заинтересовани страни на 14 държави членки, представлявани от нейния консорциум (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Холандия, Полша, Румъния и Великобритания), като същевременно включва други държави членки и присъединяващи се страни и взема предвид техните виждания и въпроси. За България партньор в проекта е Агенция за устойчиво енергийно развитие.

При изпълнението на проект ENSMOV ще бъдат взети предвид мненията на основните заинтересовани страни, енергийните агенции, създателите на политики и участниците в бизнеса за решаване на въпросите, свързани с прилагането на националната политика. Събраната информация ще бъде отправна точка за обмяна на опит и по време на целия проект, като предоставените мнения и идентифицираните приоритети непрекъснато ще направляват изпълнението на проекта и ще направят общата работа полезна за държавите членки.

Обменът на знания ще бъде организиран в рамките на три етапа, които ще обхванат няколко теми от аспектите на мониторинга и верификацията и/или прилагането на политиката в областта на енергийната ефективност. Проектът се стреми да обхванем около 10 теми, които държавите членки считат за най-важни и ще предостави персонализирани решения за всяка една от тях. Дълбочината на анализа, заедно с начините на обмен ще бъдат определени въз основа на наличието на ключови представители от всяка страна. Програмата ще се състои от национални, регионални и европейски семинари. Освен това ще бъдат организиране уеб семинари, не само за подробно изследване на темите, които ще се обсъждат, но и за разпространение на резултатите до по-широка аудитория.

В рамките на проекта ще бъдат създадени и полезни материали под формата на специфични инструменти и насоки за всяка една държава-партньор, ще се събират най-добрите практики и разработват ръководства, съобразени с конкретните политики. Важен елемент ще бъде онлайн платформа, която ще съдържа не само полезни материали, но основната й цел ще бъде да насърчи допълнителния обмен между създателите на политики сред държавите членки, така че експертите да продължат да си сътрудничат и след приключването на проект ENSMOV.

В случай, че искате да бъдете информирани относно дейностите и резултатите от проекта можете да се абонирате на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

АУЕР и екипът на проекта очаква с нетърпение общото сътрудничество чрез ENSMOV!

Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност

 

                                                                             

 

 

Наименование на проекта: BG05SFOP001-2.009-0144 “Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”

Финансираща програма: Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изпълнител на проекта: Българска стопанска камара

Партньори: Агенция за устойчиво енергийно развитие, Софийска енергийна агенция - СОФЕНА

Период на изпълнение: Януари 2019 г. – Юли 2020 г.

Цели на проекта:
1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса в областта на енергийната ефективност;
2. Открито и отговорно управление;
3. Отправяне на препоръки за:
        - Подобряване на процесите на предоставяне на услуги;
        - По-добра регулаторна среда;
        - Борба с корупцията;
        - Предотвратяване на конфликта на интереси.

Целеви групи:
1. Държавни органи и административни структури на изпълнителната власт и техни структури в областта на енергийната ефективност;
2. Бизнес и негови структури по сектори на икономиката и регионите;
3. Неправителствени организации, свързани с енергийната ефективност, както и техните служители;
4. Социално-икономически партньори, както и техните служители;
5. Общественост.

Дейности:
1. Извършване на проучвания и изследвания относно ефективността на законовата среда в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници върху бизнеса.
2. Извършване на проучвания на добри практики и/или иновативни решения по сектори и региони на икономиката, свързани с прилагането на законовите изисквания.
3. Анализ на използването, достъпността, информативността и извеждане на трендове и препоръки за подобряване на достъпността на Националната информационна система за енергийна ефективност.
4. Разработване на анализи с участие на бизнес организациите относно идентифициране на нормативните и практическите трудности пред прилагането на формати на договори с гарантиран резултат за индустриални потребители и др.
5. Провеждане на национална конференция и 3 семинара по региони на тема "Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност".
6. Обмяна и пренасяне на добри практики и иновативни решения по сектори и региони на бизнеса.
7. Провеждане на разяснителна среща с представители на НПО, браншови и бизнес организации по отношение на предоставяните от АУЕР електронни услуги и за възможностите и ползите от използването на НИС.
8. Организиране на информационна кампания и други сходни дейности с цел повишаване на обществената осведоменост, свързани с извършваните проучвания на добри практики и/или иновативни решения с участието на представители на бизнес организациите и НПО.

Очаквани резултати:
1. Повишаване взаимодействието между администрацията, НПО и бизнеса в областта на енергийната ефективност;
2. Нарастване активността на НПО и СИП при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители;
3. Подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление в областта на енергийната ефективност.
4. Повишаване нивото на енергийната ефективност на национално, регионално ниво, в секторите на икономиката и повишаване на нейната конкурентоспособност;
5. Намаляване нивото на въглеродните емисии и създаване на допълнителни условия за опазване на околната среда и др.

Контакти:
Камен Колев
София 1000, ул. Алабин 16-20
+3592 932 09 37
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности

  „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ - BG16RFOP002-3.003

Наименование на проекта
Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности.


Цел на проекта
Обща цел на проекта е да осигури необходимите институционални предпоставки за прилагането на интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, чрез подкрепа за повишаване на капацитета на АУЕР за подобряване на качеството и количеството на услугите, предоставяни на българските предприятия, както и за увеличени възможности за енергиен мениджмънт на предприятията.
Общата цел ще бъде постигната чрез постигането на следните специфични цели:
1.Подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на предприятията по Закона за енергийна ефективност, вкл. МСП, за извършване на обследване за енергийна ефективност, реализиране на мерки за енергийна ефективност и управление на енергията.
2.Стимулиране на пазарните принципи за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията, чрез повишаване на доверието в договори с гарантиран резултат (ЕСКО договор) и тяхното популяризиране. Повишаване обема и качеството на предоставяните енергийно-ефективни услуги, разширявайки обхвата им и към МСП.
3.Фокусиране и популяризиране на възможностите за изпълнение на индивидуалните цели по схемата за задължения за енергийни спестявания чрез предлагане на енергийно-ефективни услуги на предприятия и промишлени системи.

Кратко описание на проекта
В резултат от изпълнението на предвидените дейности по този проект се очаква постигане на положителен ефект за надграждане на капацитета за осъществяване на мерки за ЕЕ и оценка на резултатите от тях, по-ефективно планиране и изпълнение на конкретните политики в областта на ЕЕ и ВЕИ, увеличаване на интереса от крайни ползватели на помощта към мерки за ЕЕ и ВЕИ и повишаване на нивото на информираност на гражданите, като това ще спомогне за постигането на устойчиво енергийно развитие.

Основните дейности по проекта са, както следва:
 Разработване на Методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия,вкл. МСП;
Провеждане на семинарни обучения на енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 ЗЕЕ и на представители на предприятията вкл МСП по методическите указания;
 Организиране и провеждане на обучения за енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС ENISO50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП;
Разработване на ЕСКО договор за предоставяне на енергийно-ефективни услуги в промишлени предприятия вкл. МСП;
Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефект и ползи от повишаване на енергийната ефективност в промишлени предприятия.Възможностите за пазарно реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ както и на ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания;
Интегриране на съществуващи информационни системи в АУЕР в една обща платформа. Разработване на нови функционалности и надграждане на съществуващи вкл. изграждане на помощен контактен център („Хелп Деск“).


Обща стойност на проекта: 4 107 815.34 лв., от които 3 491 643.04 лв. европейско  и 616 172.30 лв. национално съфинансиране.
Начало: 02.05.2018 г.  
Край:      02.05.2020 г.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и консултации в процеса на изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки“, по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“

Встъпиталната конференция за представянето на проекта ще се състои на 27.06.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие, ул. Екзарх Йосиф №37/вход от към ул. Сердика №11/, конферентна зала - ет. 2.
Прессъобщението за старт на проекта може да прочетете ТУК

Проектът беше официално представен на конференция на 27-ми юни 2018 г. /сряда/ в сградата на Агенция за устойчиво енергийно развитие.

Проект “Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2”

 

 

 

 

 

Проект “Съгласувано действие: Подкрепа на страните-членки и участващите страни за изпълнение на Директивата за енергийна ефективност – CA-EED 2”

Прочети още...

Проект „Съгласувано действие по Директивата относно енергийните характеристики на сградите IV” (CAIV_EPBD)

Прочети още...

Проект „ODYSSEE-MURE, инструмент за оценка на политиката по енергийна ефективност подпомагащ вземането на решения“

Прочети още...

Проект „Създаване на геобазирана информационна интернет система, предоставяща данни за състоянието и възможностите за енергийно обновяване на сгради (ЕНЕРФОНД)“

 

 

 

 

 

Проект „Създаване на геобазирана информационна интернет система, предоставяща данни за състоянието и възможностите за енергийно обновяване на сгради (ЕНЕРФОНД)“


 Агенция за устойчиво енергийно развитие стартира участието си в нов проект -  ЕНЕРФОНД.
ЕНЕРФОНД e европейски проект, свързан със създаване и популяризиране на геобазирана информационна интернет система, която да подпомага заинтересованите лица – общини, бенефициенти по европейски програми, финансови организации (банки, кредитни линии), ЕСКО фирми и др. при вземането на решения по отношение на осигуряване на финансиране и разработване на стратегии за енергийното обновяване на сгради.
 Проектът се финансира от Европейския съюз (ЕС) по програма „Хоризонт 2020“. Той си поставя амбициозната цел да увеличи броя на финансираните инвестиционни проекти, свързани с енергийното обновяване на сгради, извършвайки дейности в три направления: обществена информираност и доверие; схеми и стимули за финансиране; надеждни възможности за енергийно обновяване на сгради.
Извършването на задълбочен анализ и оценка на състоянието в посочените области ще създаде възможност за ефективно разработване на информационна система ЕНЕРФОНД, която да отговори на установените потребности и очаквания. Освен разработването на системата, в рамките на обхвата на проекта са предвидени и дейности по популяризирането й, а също и такива, свързани с наблюдение и измерване на ефекта, който тя ще окаже по отношение на повишаване броя на енергийно обновените сгради.
Консорциумът, изпълняващ проекта се ръководи от Кипърския технологичен университет (КТУ) и се състои от 15 различни организации, представляващи 12 държави-членки на ЕС. В него са включени 2 университета - КТУ и Олборгски университет, Дания; две фирми с опит в изграждането на система от база данни и картографиране на сгради, притежаващи сертификати за енергийни характеристики („Eнермап“ ООД от Кипър и „Енерджи Екшън Лимитид“ от Република Ирландия); Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния; както и 10 енергийни агенции; неправителствени организации; малки и средни предприятия и институти: Център за енергийни характеристики на сгради, Румъния; Кипърската енергийна агенция; Агенция за устойчива енергия и наличност на ресурси, Австрия; Енергиен център Братислава, Словакия; Център за възобновяеми енергийни източници и енергийни спестявания, Гърция; Енергийна агенция Севърн Уай, Великобритания; Институт по строителство Валенсия, Испания; Институт Джоузеф Стефан, Словения; ЕНЕРДЖИС 2050 (Франция) и Агенция за устойчиво енергийно развитие, България.           
Тези организации са обединяват от общото намерение за насърчаване на инвестиции в целевите пазари, предлагащи големи възможности за енергийно обновяване на сгради. За създаването и популяризирането на информационната система ще се използват опита и знанията на партньорите по проекта. Системата ще бъде достъпна онлайн и ще улесни заинтересованите лица при разработването на стратегии за енергийното обновяване на сгради чрез предоставяне на подходяща и достъпна информация, разположена на интерактивна карта.
 
Проектът ЕНЕРФОНД стартира официално по време на началната среща, организирана през м. февруари, 2016 г. в Кипърския технологичен университет в Лимасол, Кипър. Неговата продължителност е 36 месеца. Ръководителят на ЕНЕРФОНД, главен асистент Александрос Чараламбайдс заяви следното: „Създаването на геобазирана информационна система, оценяваща възможностите за енергийно обновяване както на частни, така и на обществени сгради ще създаде възможност на финансовите организации - да могат да предоставят целеви кредити; на фирмите, извършващи обследване за енергийна ефективност - да идентифицират сградите, които се нуждаят най-спешно от енергийно обновяване; на общините - да насърчават използването на целеви средства. По този начин ще бъде повишено общественото доверие, свързано с енергийното обновяване на сгради“.
За повече информация може да посетите интернет страницата на проекта, която се намира на интернет адрес: www.enerfund.eu  или да се свържете с ръководителя на проекта г-н Александрос Чараламбайдс, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Бюлетин # 2, Януари 2017 г.