Конкурс за незаетa длъжност за Главен експерт „Национални планове и отчети по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Заповед за обявяване на конкурс

Обявa за конкурс

Обявата е публикувана в Административен регистър и в www.jobs.bg

Срок за подаване на документи - 13.02.2023 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКПМДС):

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.

Заявление за участие в конкурс-чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.

Система за определяне на резултатите

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс

Списък на класираните кандидати