Конкурс за незаетa длъжност за Главен юрисконсулт, дирекция "Обща администрация" в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Заповед за обявяване на конкурс

Обявa за конкурс

Обявата е публикувана в Административен регистър и в www.jobs.bg

Срок за подаване на документи - до 25.03.2024 г. вкл.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКПМДС):

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.

Заявление за участие в конкурс-чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие на субекта за обработване на лични данни.

Система за определяне на резултатите.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурсa.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ