Младши експерт контрол и регистър ГПЕВИ, отдел „Контрол по възобновяеми източници на енергия“, дирекция „Контрол и информация“ – 2 бр.

Заповед за обявяване на конкурс

Обявa за конкурс

Обявата е публикувана в Административен регистър и в www.jobs.bg

Срок за подаване на документи - 11.03.2024 г.

Образци на документи по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКПМДС):

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС.

Заявление за участие в конкурс-чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие на субекта за обработване на лични данни.

Система за определяне на резултатите.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурсa.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ