Специализирани методики за оценяване на енергийни спестявания, утвърдени със заповеди на министъра на енергетиката

1.   Методика за оценяване на енергийните спестявания при преминаване към централизирано топлоснабдяване, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-312/28.03.2017 г. на министъра на енергетиката
2.   Методика за оценяване на енергийните спестявания при подмяна на неработещи кондензни гърнета или монтиране на нови, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-313/28.03.2017 г. на министъра на енергетиката
3.   Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на системи за естествено охлаждане, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-314/28.03.2017 г. на министъра на енергетиката
4.   Методика за оценяване на енергийните спестявания при подмяна на котел с електрически термопомпи въздух/въздух за отопление в новопостроени или обновени сгради, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-315/28.03.2017 г. на министъра на енергетиката
5.    Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтаж на абсорбционна термопомпа с номинална мощност по-висока от 400 KW за отопление и производство на топла вода, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-316/28.03.2017 г. на министъра на енергетиката
6.   Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтаж на нов високоефективен газов топлоизточник или подмяна на съществуващ от по-нисък клас, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-317/28.03.2017 г. на министъра на енергетиката
7.   Методика за оценяване на енергийните спестявания при смяна на горивната база с природен газ (газификация) , утвърдена със Заповед № Е-РД-16-318/28.03.2017 г. на министъра на енергетиката
8.    Методика за оценяване на енергийните спестявания при използване на малки системи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенератори) за домакински нужди, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-611/17.07.2017 г. на министъра на енергетиката
9.   Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на термопомпа тип въздух/вода или вода/вода за отоплителни нужди на жилищни сгради, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-612/17.07.2017 г. на министъра на енергетиката
10.   Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на термопомпа тип въздух/въздух в сгради, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-613/17.07.2017 г. на министъра на енергетиката
11.   Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на отражателни радиаторни панели и използване на изолационен материал между радиатори и стени, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-614/17.07.2017 г. на министъра на енергетиката
12.    Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на аератори и ограничители за батерии, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-615/17.07.2017 г. на министъра на енергетиката
13.    Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на честотен преобразувател (инвертор) за регулиране оборотите на асинхронен двигател, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-616/17.07.2017 г. на министъра на енергетиката
14.    Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на електрически двигатели с по-висок коефициент на полезно действие, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-617/17.07.2017 г. на министъра на енергетиката
15.    Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на честотен преобразувател (инвертор) за регулиране оборотите на електрически двигатели на въздушни компресори с мощност равна или над 11 KW, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-618/17.07.2017 г. на министъра на енергетиката
16.    Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на честотен преобразувател (инвертор) на електрически двигател във вентилационни системи, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-619/17.07.2017 г. на министъра на енергетиката
17.   Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на честотен преобразувател (инвертор) на електрически двигател за управление на дебита в помпени системи с мощност над 20 KW, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-620/17.07.2017 г. на министъра на енергетиката
18. Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на електрическа термопомпа със система за производство на гореща вода за битови нужди в съществуващи инсталации, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-682/16.08.2017 г. на министъра на енергетиката
19. Методика за оценяване на енергийните спестявания при инсталиране на фотоволтаични модули (панели) за собствено потребление, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-684/16.08.2017 г. на министъра на енергетиката
20. Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на сензори за контрол на осветлението, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-683/16.08.2017 г. на министъра на енергетиката
21. Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на устройства (анти-standby) за автоматично изключване на уреди в режим standby, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-687/16.08.2017 г. на министъра на енергетиката
22. Методика за оценяване на енергийните спестявания при подмяна на нажежаеми лампи на светофари със светодиодни (led) лампи, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-688/16.08.2017 г. на министъра на енергетиката
23. Методика за оценяване на енергийните спестявания при регулиране на слънчевата радиация през остъклени стени при лятно охлаждане, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-689/16.08.2017 г. на министъра на енергетиката
24. Методика за оценяване на енергийните спестявания при използване на компресори с външно захранване със студен въздух, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-685/16.08.2017 г. на министъра на енергетиката
25. Методика за оценяване на енергийните спестявания при вторично оползотворяване на отпадна топлина в системи за сгъстен въздух, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-692/16.08.2017 г. на министъра на енергетиката
26. Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на подходяща горелка и система за рекупериране на отпадна топлина в индустриални пещи, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-686/16.08.2017 г. на министъра на енергетиката
27. Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на термостатичен вентил, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-693/16.08.2017 г. на министъра на енергетиката
28. Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на системи за автоматизация и управление на отоплението в жилищни сгради, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-691/16.08.2017 г. на министъра на енергетиката
29. Методика за оценяване на енергийните спестявания при монтиране на системи за рекупериране на топлина преди постъпване в охладителни кули, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-690/16.08.2017 г. на министъра на енергетиката
30. Методика за оценяване на енергийните спестявания при подмяна на съществуващи инсталации за топла вода с нови и напълно изолирани за съществуващи клиенти на топлофикационни дружества, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-131/05.03.2019 г. на министъра на енергетиката
31. Методика за оценяване на енергийните спестявания при подмяна на съществуващи инсталации за топла вода с нови и напълно изолирани за нови абонати на топлофикационни дружества, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-132/05.03.2019 г. на министъра на енергетиката
32. Методика за оценяване на енергийните спестявания при преустройство от вертикални двутръбни към хоризонтални двутръбни системи с индивидуално измерване на консумираната енергия, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-130/05.03.2019 г. на министъра на енергетиката
33. Методика за оценяване на енергийните спестявания при изпълнение на програми за оптимизиране на крайното потребление на енергия от ползвателите на туристически обекти с места за настаняване чрез повишаване на информираността им за енергийна ефективност, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-133/05.03.2019 г. на министъра на енергетиката
34. Методика за оценяване на енергийни спестявания чрез използване на горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-188/05.04.2019 г. на министъра на енергетиката 
35. Методика за оценяване на енергийни спестявания в резултат на монтиране на гуми с нисък коефициент на съпротивление, при контакт на превозни средства с пътната настилка, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-189/05.04.2019 г. на министъра на енергетиката
36. Методика за оценяване на енергийните спестявания при управление на енергията в абонатна станция, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-126/04.03.2020 г. на министъра на енергетиката
37. Методика за оценяване на енергийните спестявания при инсталиране на фотоволтаични модули (панели) за собствено потребление в индустрията и при други небитови потребители, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-64/29.01.2021 г. на министъра на енергетиката
38. Методика за доказване на енергийни спестявания в резултат на енергийни консултации на домакинства, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-73/ 03.02.2021г. на министъра на енергетиката
39. Методика за доказване на енергийни спестявания в резултат на инсталиране на интелигентни системи за измерване и контрол (smart meter) за домакинства, утвърдена със Заповед № Е-РД-16-73/ 03.02.2021г. на министъра на енергетиката