Методики

За изчисляване на спестяванията на първични енергийни ресурси и емисии СО2 , използвайте нормативно заложените коефициенти от НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради-Приложение 1, Част трета, Таблица 1.

Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания

Актуализирани специализирани методики за оценяване на енергийни спестявания, утвърдени със заповеди на министъра на енергетиката, които могат да се използват за доказване на енергийни спестявания от мерки, приложени в периода 2021-2030 г. в съответствие с изискванията на чл. 20а, ал. 5 от Закона за енергийна ефективност

Оценяване на стойности на спестявания на енергия в съответствие с резултати от независим мониторинг на предходни мерки за енергийна ефективност в сходни инсталации, съгласно чл. 76, ал. 1, т. 4 от Закона за енергийна ефективност