Методики

Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания

Актуализирани специализирани методики за оценяване на енергийни спестявания, утвърдени със заповеди на министъра на енергетиката, които могат да се използват за доказване на енергийни спестявания от мерки, приложени в периода 2021-2030 г. в съответствие с изискванията на чл. 20а, ал. 5 от Закона за енергийна ефективност

Оценяване на стойности на спестявания на енергия в съответствие с резултати от независим мониторинг на предходни мерки за енергийна ефективност в сходни инсталации, съгласно чл. 76, ал. 1, т. 4 от Закона за енергийна ефективност