Гаранции за произход

Образци на документи

 

 

НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 2.04.2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Указания за попълване на заявления

Искане за възстановяване на недължимо платена такса

 Тримесечна и годишна информация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

 

 

 

За контакти:
Мариана Липчева - началник отдел "контрол по ВИЕ"
Тел. (02) 915 4013

 

Телефони за контакт: (02) 915 4058 и (02) 915 4013 - Н-к отдел „Контрол по ВИЕ” Дирекция „Контрол и информация”

Информация във връзка с Фонд "Сигурност на електроенергийната система" – можете да намерите на този линк