Гаранции за произход

Образци на документи

 

Заповед на изпълнителния директор на АУЕР за определяне начина на образуване на идентификационни номера на производителите и идентификационни номера на гаранциите за произход, съгласно чл. 19 от Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г.

Образец на заявление за издаване/издаване и прехвърляне/прехвърляне на гаранции за произход по чл. 4, ал. 3 от Наредба № РД-16-1117 от 17 юли 2012 г.

Утвърден от ИД на АУЕР образец на справка, съдържаща данни за произведеното количество енергия от отделните съоръжения в енергийни обекти и данни, които удостоверяват количеството енергия, произведена при използването на възобновяеми източници – когато при производство се използват различни енергийни източници, съгласно чл. 4, ал. 7 от Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г.

Указания за попълване на документи за издаване / издаване и прехвърляне / прехвърляне на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници (ВИ)

Искане за възстановяване на недължимо платена такса

Тримесечна и годишна информация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници

Телефони за контакт: (02) 915 4058 и (02) 915 4013 - Н-к отдел „Контрол по ВИЕ” Дирекция „Контрол и информация”

Информация във връзка с Фонд "Сигурност на електроенергийната система" – можете да намерите на този линк