Финансиране

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ на проекти за подобряване на енергийната ефективност и на проекти, използващи енергия от възобновяеми източници в България

Източници на финансиране на производството  на биогорива  и енергия  от  възобновяеми източници 

 

АРХИВ - Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
    АРХИВ - Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”