Необходими документи при представяне на обследване за ЕЕ и сертифициране на СГРАДИ

Необходими документи при представяне на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на СГРАДИ

Съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, собственикът на сградата представя в АУЕР с придружително писмо следните документи:
1.    Резюме на доклад от обследване за енергийна ефективност:
на хартиен носител (заверено копие) и на електронен носител.
Приложение 2 към Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г.
2.    Сертификат за енергийни характеристики:
на хартиен носител (заверено копие).                                                                                        
Приложение 3 към Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г.
3.    Протокол за приемане на резултатите от обследването по чл. 21, ал. 3 от Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г.:
на хартиен носител (заверено копие).
Приложение 5 към Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г.
4.    Декларация за липса на обстоятелства по чл. 43, ал. 4 и 6 от ЗЕЕ:
на хартиен носител (оригинал).
Приложение 4 към Наредба №Е-РД-04-1/22.01.2016 г.
5.    Доклад/и от проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации, ако е приложимо:
на хартиен носител (заверено копие).
Приложение 3 и Приложение 4 към Наредба №РД-16-932/23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗЕЕ и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.

Изброените документи се представят в срок до 7 дни от датата на подписване на протокола за приемане на резултатите от обследването.