ДОКУМЕНТИ

Нормативна база на Република България

I. Закони и подзаконови актове

1. Закон за енергийната ефективност

Закон за енергийната ефективност

1.1. Наредби към Закона за енергийна ефективност

НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методите за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им

НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методите за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им (изм. и доп. бр. 102 от 23.12.2022 г.)

Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица

Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица

Образци


НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

 

Образци


 

 Форма за годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ (за органите на държавната власт и местното самоуправление)

Годишна информация за изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания на търговците с енергия, съгласно чл. 63, ал. 8 от ЗЕЕ

Форма за предоставяне на информация от лицата вписани в регистъра по чл.44, ал. 1 и чл. 60, ал.1 от ЗЕЕ

Форма по чл. 23 от ЗЕЕ – Приложени мерки за енергийна ефективност в сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация

Форма за отчет на управлението на енергийната ефективност в предприятия и промишлени системи съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Декларация за продадени количества енергия/горива към крайни потребители

Декларация за годишно потребление на енергия на промишлена система

Програма към информационната форма (FEM)

Указания


 

 

Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания и приложенията към нея

Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания и приложенията към нея.

Образци


 

Приложения


НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност

 Искания

Съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 03.01.2018 г. не по-късно от 1 месец преди изтичане на срока на валидност на удостоверението за вписване в регистрите по чл. 44, ал. 1/чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ лицето може да подаде искане (по образец от 14.11.2018 г.) за подновяването му. В случай, че вписаното лице не спази този срок, ще бъде отказана пререгистрация.

Пояснения

 • Таксата за вписване в регистъра „на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания” по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ е 60 лв.
 • Таксата за вписване в регистъра „на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и изготвяне на оценки за енергийни спестявания” по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ е 60 лв.
 • Съгласно чл.4б от Закона за държавните такси заинтересованата страна подава искане за възстановяване на недължимо платена такса в деловодството на АУЕР. Искането задължително съдържа основание и мотиви, банковата сметка /IBAN, банковия код и банката/, по която ще се възстановят недължимо платените такси, печат на лицето/заинтересована страна/, подпис на представляващия.
 • Банкова сметка, по която се внасят таксите, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от АУЕР за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, считано от 22.01.2015г.:
  IBAN : BG08 BNBG 9661 3100 1425 01
  BIC : BNBGBGSD
  Българска народна банка
  София, пл. "Александър I"
  АУЕР не е регистрирана по ЗДДС

Декларации

Декларации по чл. 43, ал. 1, т. 2, по чл. 43, ал. 2, т. 2 и по чл. 59, ал. 1, т. 2 от ЗЕЕ

Декларации по чл. 24, ал. 2, т. 2 от Наредба № Е-РД-04-1 от 03.01.2018 г.

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 5.04.2022 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 5.04.2022 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност

Образци


 Приложения


 

Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Образци


 

Приложения


Софтуер


Линк за изтегляне на Софтуер за изчисляване на енергийните характеристики на сгради

 

ПОЯСНЕНИЯ:

За работа с Сертификат за нова сграда и Сертификат за сграда в експлоатация е необходимо да разрешите макросите в MS Word.

За работа с резюме на доклад за обследване на сграда в експлоатация (формат .xlsm) е необходимо да разрешите макросите в MS EXCEL.

1.2. Национални планове за действие по ЕЕ

1.4. Списъци

1.4.1. Поименни списъци на задължените лица по ЗЕЕ и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания:

1.4.2. Списък на университетите, в които се извършва обучението за сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност

 

 

2. Закон за енергията от възобновяеми източници

Закон за енергията от възобновяеми източници

Закон за енергията от възобновяеми източници

2.1. Наредби към към Закона за енергията от възобновяеми източници

НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 2.04.2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 2.04.2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Образци


 1. Образец на заявление за издаване на гаранция за произход на енергия от възобновяеми източници
 2. Образец на заявление за издаване и прехвърляне на гаранция за произход на енергия от възобновяеми източници
 3. Образец на заявление за прехвърляне на гаранция за произход на енергия от възобновяеми източници
 4. Образец на заявление за отмяна на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници за доказване дела на енергия от възобновяеми източници в общия енергиен състав на доставчик
 5. Образец на искане за регистрация на обект и производител за производство на енергия от възобновяеми източници
 6. Образец на искане за регистрация на лице, на което се прехвърлят гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници в единния електронен регистър
 7. Декларация за видове енергия постъпили в система за съхранение на електрическа енергия с батерии(ССЕБ)
 8. Декларация за потребление на горива при генериране на енергия от повeче от един източник

2.5. Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ

На вниманието на лицата вписани в списъка по чл.21 от ЗЕВИ

Във връзка с постъпили сигнали от граждани за невъзможност за осъществяване на контакт с Вас, в списъка е добавена колона с информация за контакт, която съдържа населено място или адрес на офис, телефон за връзка и е-майл адрес. За да може информацията да бъде добавена е необходимо  да попълните декларация за съгласие данните да бъдат публикувани и да изпратите подписаната декларация до Агенция за устойчиво енергийно развитие по следния начин:

Ако декларацията е подписана с електронен подпис на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ако декларацията не е подписана с електронен подпис на адрес - София 1000,  ул. „Сердика“ 11

Декларацията може да изтеглите от тук

Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи

Списък по чл. 21 от ЗЕВИ
(3128 записи)
Име  Удостов.№  Обучаваща институция  Професия  Част от професия  Специалност  Степен  Фирма  Контакт 
Александър Стефанов Шенков№ 03-03/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Александър Василев Алексиев№ 04-04/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Адам Пейчев Мърваков№ 02-02/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Атанас Христов Терзиев№ 05-05/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Борис Рангелов Атанасов№ 06-06/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Веселин Драгомиров Бояджиев№ 08-08/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Веселин Христов Радулов№ 07-07/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Даниел Господинов Господинов№ 09-09/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Димитър Валериев Калинов№ 10-10/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Димитър Николов Иванов№ 11-11/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Malcoci Ion№ 01-01/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Йордан Стефанов Христов№ 12-12/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Камен Филипов Колев№ 13-13/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Момчил Иванов Пашев№ 14-14/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Недко Недков Киров№ 15-15/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Румен Христов Петров№ 16-16/13.02.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Александър Назаров Ризов№ 17-17/17.09.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Георги Христов Камалиев№ 18-18/17.09.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Димитър Радославов Митков№ 20-20/17.09.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Димитър Петков Петев№ 19-19/17.09.2012 г.Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"Техник на енергийни съоръжения и инсталации (код 522030)Инсталиране на фотоволтаициВъзобновяеми енергийни източници (код 5220308)трета степен
Стр. 1 / 157
<<Първа <Предишна 1 2 3 4 5 Следваща> Последна>>

Образец на списък за подаване на информация за лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ