Акценти

АУЕР проведе едноседмично обучение на експерти по енергийна ефективност от общински и областни администрации

През седмицата 04-08 декември 2017 г. се проведоха станалите вече традиционни годишни информационни семинари, организирани от Агенция за устойчиво енергийно развитие за служителите от общинските и областните администрации в страната.

Експерти от агенцията запознаха присъстващите представители на регионалните и местни власти с идентифицираните проблеми и напредък при изпълнение на задълженията по Закона по енергийна ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. По предварително заявено желание от общините и областите бяха представени някои добри европейски практики, свързани с политики и проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници, насочени към местните власти.

Експертите от териториалните звена на АУЕР представиха пред съответните региони, за които отговарят, резултатите от изготвения от Агенцията „Анализ за изпълнението на общинските програми по енергийна ефективност през 2016 г. по региони за икономическо планиране в България“. Пълният текст на Анализа е публикуван на страницата на АУЕР на следния линк: https://seea.government.bg/bg/informatsionni-byuletini

Присъстващите бяха запознати и с някои проблеми в документацията от обследване и сертифициране на сградите. Бяха представени и подробни указания, както и демонстрация на информационната система на АУЕР и възможностите за електронно подаване на изискуемите от общинските и областните администрации документи в АУЕР – годишни отчети по чл. 12 от Закона за енергийна ефективност, декларации за потребление на системи за външно изкуствено осветление, документи от обследване на сгради и др. Електронните услуги на АУЕР са достъпни на следния линк: https://auerportal.seea.government.bg/

Агенция за устойчиво енергийно развитие благодари на всички общински и областни администрации, които се включиха в обучителните семинари.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материали от обучението:
1. Степен на изпълнение и идентифицирани проблеми при изпълнение на задълженията по Закона по енергийна ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници. Добри Европейски практики.
2. Изпълнение на ЗЕЕ и ЗЕВИ през 2016 г. по региони за планиране в страната:
2.1. Югозападен РИП
2.2. Северозападен РИП
2.3. Югоизточен РИП
2.4. Североизточен РИП
2.5. Северен централен РИП
2.6. Южен централен РИП

3. Качество на енергийните обследвания в сгради. Проблеми в документацията от обследване и сертифициране на сградите.
3.1. Югозападен РИП
3.2. Северозападен РИП
3.3. Югоизточен и Североизточен РИП
3.4. Северен централен РИП
3.5. Южен централен РИП