Акценти

EnR Logo

Европейската енергийна мрежа обсъди проблемите на енергийната бедност в Европа

EnR е доброволна мрежа, която в момента наброява двадесет и четири европейски енергийни агенции, отговарящи за планирането, управлението или прегледа на националните програми за научни изследвания, развитие, демонстрация или разпространение в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници и намаляването на изменението на климата.
Като член на Европейската енергийна мрежа (EnR) Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) взе участие в среща на „Thinking Group“ на EnR, която се проведе на 27 септември 2017 г. в гр. Залцбург, Австрия. Срещата беше организирана от настоящото председателство на Мрежата – Румънския енергиен регулатор ANRE, с подкрепата на Австрийската енергийна агенция и местното правителство на Залцбург. Темата на срещата на членовете на мрежата беше енергийната бедност по смисъла на Директивата за енергийната ефективност и възможностите за борба с нея. На събитието присъстваха представители на енергийните агенции от Австрия, България (АУЕР), Румъния, Италия, Франция, Великобритания, Португалия, Холандия, Германия и Швеция. Темата за енергийната бедност в Европа е особено актуална напоследък във сръзка с предстоящите промени в Директива 2012/27/ЕС, с които ЕК ще изисква от държавите-членки да предвидят мерки за намаляване на енергийната бедност чрез изпълнението на националните си схеми за задължения по чл. 7 от Директивата.
По време на срещата на Мрежата бяха представени практики от Австрия, Франция, Италия и Великобритания, както и бяха обсъдени основните проблеми пред държавите при изпълнението на европейското законодателство.
Председателството на Мрежата представи проекта на консултативен документ „Енергийната бедност в Европейския съюз и в страните-членки“, чието одобрение от страна на членовете на EnR предстои в началото на следващата година. След това той ще бъде официално внесен в Европейската комисия.
Посещението в Австрия беше използвано и за провеждане на редовната експертна среща в рамките на сътрудничеството между АУЕР и Австрийската енергийна агенция. Съвместният работен семинар с АЕА се проведе на 26 септември 2017 г. и беше посветен на дискусия по срещаните проблеми в България и Австрия при изпълнението на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС. АУЕР представи промените в българската схема за задължения, приети със Закона за енергийна ефективност в края на 2016 г., с които бяха въведени алтернативни мерки за постигане на спестяванията, определени по чл. 7 от ДЕЕ. АЕА представи австрийската схема за задължения, която също се изпълнява чрез смесен подход. Експертите от България и Австрия обсъждиха също и някои от предстоящите промени в Директива 2012/27/ЕС, засягащи изискванията за изпълнението на Националните схеми за задължения за енергийна ефективност.