Акценти

 

 

 

     Експерти от АУЕР се запознаха с опита на Австрия в енергийното моделиране и в изготвянето на сравнителен анализ за индустрията

 

 

 

В рамките на дългогодишно сътрудничество в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) отново беше домакин на експертна среща с Австрийската енергийна агенция (АЕА).
На 29-ти и 30-ти юни в АУЕР експерти от АЕА проведоха своеобразно обучение за българските си колеги, като запознаха участниците с опита си в областта на сравнителния анализ (бенчмаркинг) в сектор Индустрия. Освен дискусията за използването на методите за оценка на енергийната ефективност отгоре-надолу“ и „отдолу-нагоре“ и прилагането на европейския стандарт EN 16231 за сравнителен анализ на енергийната ефективност, присъстващите бяха запознати и с два примера за прилагането на системи за бенчмаркинг – в Австрия и в Русия. Австрийската енергийна агенция е подпомагала Руската енергийна агенция при създаването на системата за сравнителен анализ в индустрията, поради което познава в детайли принципите на нейното изграждане и функциониране. Срещата беше много полезна за АУЕР предвид предстоящото разработване на проект, финансиран по  ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, чиято основна цел е да осигури необходимите институционални предпоставки за прилагането на интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници чрез подкрепа за повишаване на капацитета на АУЕР за подобряване на качеството и количеството на услугите, предоставяни на българските предприятия, както и за увеличени възможности за енергиен мениджмънт на предприятията. Една от планираните дейности на АУЕР в рамките на проекта е именно създаването на онлайн платформа за набиране и поддържане на информация за сравнителен анализ (бенчмаркинг) за основни показатели за енергийна ефективност по различни сектори на икономически дейности в България.
Също в рамките на този проект е планирана и друга дейност - адаптиране за нуждите на България на софтуер за математическо енергийно моделиране и прогнозиране на ефекта от прилаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност и за използване на ВЕИ върху енергийното потребление и емисиите на парникови газове в страната. Очаква се софтуера може да се базира на модела TIMES на Международната енергийна агенция. В тази връзка втория ден от експертната среща беше посветен на модела TIMES, като експерт по моделиране от Австрийската енергийна агенция, който има дългогодишен опит и експертиза за работа с модела TIMES, запозна експертите от АУЕР с приложението на модела в Австрия и възможностите за прилагането му в България.