Акценти

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), успешно реализира проект „Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по–ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията”. Проектът е осъществен с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 14-22-12/17.09.2014 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси” , Приоритет „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16.
На 08.09.2015 г. в гр. София , в Конферентен център „Венус”, беше проведена заключителната конференция за представяне на резултатите от проекта.
Служителите на АУЕР, целева група по проекта, имаха възможност да се включат в специализирани обучения за повишаване на теоретични знания и практически умения
по следните теми:
•    Изчисления по националната „Методика за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради” и изменения в нормативната уредба" - обучени 22 служители.
•    Националната „Методика за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради”. Изчислителен софтуер и моделиране на сгради -обучени 25 служители.
•    „Комбинирано високоефективно производство на енергия от ВИ и осъществяване на контрол“ - обучени 23 служители.
•    „Комбинирано високоефективно производство на енергия. Видове уреди регистриращи контролни устройства при производството на ВИЕ”- обучени 20 служители
•    „Права и задължения на актосъставителите. Акт за установяване на административни нарушения – реквизити. Грешки, допускани от административно-наказващите органи“ - обучени са 22 служители.
Резултатите от изпълнението на проекта ще доведоха до повишаване професионализма и компетентността на служителите в АУЕР за подобряване качеството на предлаганите услуги за гражданите и бизнеса, извършвани от специализираната администрация на АУЕР, каквато е целта на проекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация от конференцията:

Проект„Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите на АУЕР за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията”