Акценти

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ СИ КАПАЦИТЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОВЕЧЕ И ПО-КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ


Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) приключи изпълнението на проект по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Резултатите от проекта бяха официално представени на конференция на 23-ти юли 2015 г. (четвъртък) в Best Western City Hotel в гр. София. На събитието присъстваха представители на финансови институции, ресорни министерства, неправителствени организации, търговци с енергия и компании, занимаващи се с въпросите за устойчиво енергийно развитие.
Проектът е с наименование „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност”. Част от изпълнените дейности по проекта са свързани с изготвянето на модел за прилагане в България на финансов механизъм, включващ въвеждането на специализиран пазар на енергийни спестявания, известен като „търгуеми бели сертификати“. Също така, с цел създаването на стандартизирана система за обективно и независимо оценяване на постигнатите спестявания от изпълнение на мерки по енергийна ефективност, в рамките на проекта бяха изготвени специализирани методики за оценка на енергийните спестявания, както и необходимия софтуер, който да позволи тяхното използване, както от задължените лица, така и от гражданите. Бяха обучени енергийни мениджъри за управление на енергийната ефективност в промишлени предприятия и беше осъществена широко мащабна информационна кампания за достигане на достатъчно високо ниво на информираност у заинтересованите лица.
Ще се създадат условия за увеличаване на привлечените инвестиции в изпълнението на политиката по енергийна ефективност, за повишаване на качеството и икономическата рентабилност на изпълняваните мерки по ЕЕ и за увеличаване на обема и качеството на енергийните услуги, включително извършвания от АУЕР контрол.
Резултатите от изпълнението на проекта ще окажат директно въздействие на всички задължени лица, които ще могат да изпълнят определените им цели за енергийни спестявания по икономически най-ефективния за тях начин, както и ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на промишлените предприятия в страната.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации от конференцията:

1. Проект „Повишаване на институционалния капацитет на АУЕР с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“ – изпълнение и постигнати резултати
   2. Модел за прилагане на Търговия с бели сертификати в България: Инструмент за постигане на енергийни спестявания, ключови предимства