Акценти

АУЕР представиха информационна платформа за модерно обслужване на гражданите и бизнеса в областта на ВИЕ

Екипът на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) представи резултатите от създаването на информационна платформа, целяща гарантиране на модерно обслужване на гражданите и бизнеса в областта на възобновяемите източници на енергия (ВИE) чрез прилагане на съвременни информационни и комуникационни технологии и осигуряване на оперативна съвместимост. Изграждането на Информационната платформа е осъществено в рамките на проект, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Конференцията, организирана от АУЕР, на която бе представена платформата, бе насочена към бизнес средите, държавната и общинската администрация. На нея присъстваха повече от 50 участници, сред които и представители на АУЕР, които активно взеха участие в дискусията. В рамките на събитието бе обсъдена възможността да се събира, съхранява и предоставя информация с цел осигуряване на необходимите условия за ефективно управление на процесите за по-широко използване на енергия от възобновяеми източници. Сред главните цели на програмата е по-добро административно обслужване, спестяване на време, подобряване координацията в дейностите и повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса.
Сред основните обсъдени акценти бяха възможността за обмен на информация със специалистите от АУЕР, включително тези от териториалните звена, с други държавни структури (министерства и ведомства), насърчаване активното участие на обществото  в процесите на вземане на решения и контрол по въпросите на ВИЕ. Част от постигнатите по време на проекта резултати включват: оптимизирани административни процеси в АУЕР, свързани с ВИЕ и съобразяването им с добрите практики, изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за електронното управление, създадена и въведена Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на ВИЕ, в съответствие с оптимизираните процеси и нормативните изисквания, въведени електронни административни услуги за ВИЕ – предоставяне на справки от регистри, администрирани от АУЕР, подобрено административно обслужване на настоящите и нови инвеститори в енергия от възобновяеми източници чрез публичната информационна система и въведените електронни услуги, обучени специалисти в АУЕР, реализирана информационна кампания за популяризиране на новите възможности за гражданите и бизнеса и резултатите от проекта.

„В България вече работи модерна информационна платформа, която ще улесни работата на бизнеса, ще бъде от полза на общините за регионално планиране и ще повиши информираността на гражданите”, каза Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на Агенцията. „Вярваме, че и в бъдеще ще продължим да въвеждаме електронни услуги в полза на потребителите”, добави той.