Акценти

 

 

 

 

 

Доклад с оценки на нуждите на заинтересованите страни за прилагането на член 7 от Директива 2012/27/ЕС

Докладът е изготвен в рамките на проект ENSMOV „Подобряване на практиките за прилагане, мониторинг и верифициране на политиките за енергийна ефективност съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС“, финансиран от програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия. Докладът е първият публичен документ, представен в резултат на изпълнение на дейности по проекта. Оценката на нуждите на заинтересованите страни се основава на въпросник-проучване, изготвен от консорциума по проект ENSMOV и изпратен до различни групи заинтересовани страни в държавите-партньори - законодателните и изпълнителните органи и други заинтересовани страни в Европейския съюз по проблемите при прилагането на член 7 от Директива 2012/27/ЕС. В проучването в България се включиха 12 институции, организации и компании.
По отношение на аспектите на прилагане на политиката най-важните нужди са да се гарантира устойчивостта на схемата за задължения/алтернативните мерки за изпълнение на чл. 7, по отношение на рефинансиране на направените разходи, да се повиши осведомеността за възможностите и ползите от прилагането на тези политики, да се направи оценка на страничните ефекти на схемите за задължения/алтернативните мерки и др. По отношение на процедурите за мониторинг, докладване и проверка за член 7 от Директива 2012/27/ЕС, основните нужди са: разработване на инструменти за мониторинг, докладване и проверка на резултатите (напр. уеб приложения, указания за изчисляване на енергийните спестявания и т.н.), помощ за определяне на размера на статистически значимата извадка за контрол на изпълнението, ясни и конкретни указания за мониторинг, отчитане и проверка, насоки за изискванията за проверка (напр. енергия потребление преди и след извършване на мярката за икономия на енергия) и икономически ефективно осигуряване на мониторинг, докладване и проверка на изпълнението на член 7 от Директива 2012/27/ЕС.
Докладът (на английски език) може да бъде намерен на интернет страницата на проект ENSMOV на следния линк: https://ensmov.eu/?p=6120, както и на Интернет страницата на АУЕР в рубрика Проекти/Проект ENSMOV.
АУЕР изразява благодарността си на всички, които се включиха в попълването на въпросника.