Акценти

 

                                                                                                                                               

 

 

Покана за участие в текущо изследване на влиянието и ефективността на законовата среда по проект с партньор АУЕР


Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), заедно с Софийска енергийна агенция - Софена са партньори на Българска стопанска камара (БСК) в изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0144 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
За отразяване на специфичните особености на групите заинтересовани страни са подготвени индивидуализирани въпросници в зависимост от вида на заинтересованата страна. Целта на изследването е да се проучат съществуващите практики и често срещаните затруднения в прилагането на нормативната уредба, както и да се съберат предложения за оптимизирането и в областта на енергийната ефективност.
Резултатите ще бъдат официално представени през месец юли 2019 г. и ще бъдат публикувани в сайта на БСК и на страниците на партньорите: АУЕР и Софена.
Като гарантираме необходимата конфиденциалност, Ви каним да се включите в анкетата до 31 март 2019 г. Всички участници в анкетата ще получат индивидуално по e-mail от БСК резултатите от проучването.
Електронните въпросници, в зависимост от вида на заинтересованата страна, могат да бъдат намерени на следните адреси:
Въпросник за търговци на енергия - https://goo.gl/forms/GruFq5tTnU7UKY222
Въпросник за крайни потребители - https://goo.gl/forms/s8RO7QsKjikyYx8f2
Въпросник за НПО - https://goo.gl/forms/OeRu6OInm2QMWlkz1
Въпросник за енергийни одитори - https://goo.gl/forms/pZPEZyAOAIlOTZFO2

Предварително благодарим за отделеното време и внимание!