Акценти

Изпълнени определени индивидуални цели

Механизмите за покриване на индивидуалните цели, на разположение на задължените лица по силата на чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ, дават възможност за диференциран подход на търговците на енергия, миксирайки по най-подходящия начин количеството директни инвестиции в ЕСКО проекти, вноски във фондове за енергийна ефективност и закупуването на Удостоверения за енергийни спестявания.

В изпълнение на определените индивидуални цели, приети с протокол на Министерски съвет №27 от 11.07.2018г. в Агенцията за Устойчиво Енергийно Развитие (АУЕР), в присъствието на Главния секретар на агенцията, на 28.11.2018 г. задълженото лице “Енерджи маркет” АД, представлявано от търговския директор Рангел Димитров, придоби реализирани Удостоверения за енергийни спестявания, издадени на Девня Цимент АД. По този начин търговецът на електрическа енергия покрива задълженията си за 2017г. и прехвърля излишъка за 2018г.

С настоящия акт, още едно задължено лице, търговец на електрическа енергия, се възползва от предоставената от закона възможност да покрие индивидуалните си цели по силата на чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ, придобивайки Удостоверения за енергийни спестявания, реализирани за повишаване на енергийната ефективност от българската индустрия.